Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

30.03.2017

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie dla wniosków- Poddziałanie 10.1.3

W dniu 28 marca 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 477/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16 RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Typ projektu A.  rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół  i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych, Typ projektu B. rozwój kompetencji  i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu oraz Typ projektu C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną.
 
Umowa standardowa:
Załącznik nr 3 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.doc 1,72 MB)
Załącznik nr 4 do umowy - Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf 445 KB)
Załącznik nr 5 do umowy - Harmonogram płatności (.xlsx 72 KB)
 
Umowa ryczałtowa:
Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf 445 KB)
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności (.xlsx 72 KB)
Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.doc 1,73 MB)
 
Wzór umowy partnerskiej (.doc 1,85 MB)
 
Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.doc 127 KB)

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16