Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

09.08.2016

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Działanie 9.3

Informujemy o możliwości pobrania wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w  związku z podjęciem uchwały nr 1202/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. dot.  umieszczenia na liście projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-012/16.
 
Załącznik nr 3 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Załącznik nr 4 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 5 do umowy – Harmonogram płatności
Załącznik nr 6 do umowy – Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz wsparcia dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej – granty
 
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16