Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

28.02.2018

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.02.01

W dniu 27 lutego 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 283/18 w sprawie zmiany Uchwały
Nr 1590/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
Informujemy o możliwości pobrania wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Umowa standardowa:
Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.PDF, 365 KB)
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności (.xlsx, 61 KB)
Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.docx, 61 KB)

Umowa partnerska:
Załącznik nr 9 do umowy – Wzór umowy partnerskiej (.doc, 2,01 MB)

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.doc, 80 KB)
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16