Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

01.06.2018

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.02.01 typ E

W dniu 29 maja 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 928/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-103/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
w ramach 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu E. Rozwój opieki długoterminowej.
Informujemy o możliwości pobrania  wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 1a do umowy - Wzór oświadczenia małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu (.docx, 20 KB)
Załącznik nr 1b do umowy - Wzór oświadczenia małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją projektu (.docx, 16 KB)
Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 355 kB)
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności (.xlsx, 74 kB)
Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.docx, 179 kB)
Załącznik nr 6 do umowy – Instrukcja oznakowania miejsca (.pdf, 141 kB)

Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu oraz ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu (.docx, 64 kB)

Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją projektu (.docx, 17 kB)

Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (zgodnie załącznikiem nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020) (.doc, 58 kB)

Umowa partnerska:
Załącznik nr 9 do umowy –  Wzór umowy partnerskiej (.doc,  2,17 MB)
Załącznik Nr 4 do Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu - Zasady przetwarzania danych osobowych (.doc, 417 KB)

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.doc, 79 kB)
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16