Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

06.06.2018

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.02.02

W dniu 5 czerwca 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 962/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 178/18 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A.  działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.
Informujemy o możliwości pobrania  wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 385 KB)
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności (.xlsx, 94 KB)
Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.doc, 249 KB)
Załącznik nr 6 do umowy – Instrukcja oznakowania miejsca (.pdf, 1,60 MB)

Umowa partnerska:
Załącznik nr 9 do umowy –  Wzór umowy partnerskiej (.doc, 5,83 MB)

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.doc, 79 KB)
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16