Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

09.05.2018

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 09.02.03

W dniu 8 maja 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 745/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 511/18 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-073/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne
i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa –
SPR, Typ projektu A.  działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.
Informujemy o możliwości pobrania  wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 390 KB)
Załącznik nr 4 do umowy –  Harmonogram płatności (.xlsx, 74 KB)
Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.docx, 2,10 MB)
Załącznik nr 6 do umowy – Instrukcja oznakowania miejsca (.pdf, 1,58 MB)

Umowa partnerska:
Załącznik nr 9 do umowy –  Wzór umowy partnerskiej (.doc, 2,16 MB)

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności(.doc 79 KB)
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16