Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

10.04.2018

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.01

W dniu 9 kwietnia 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 583/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 973/17 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 20 czerwca 2017 r.,  w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typ projektu A.  tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami, Typ projektu B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z § 13 pkt 5 umowy o dofinansowanie projektu przekazujemy Instrukcję oznakowania miejsca, w którym jest realizowana opieka nad dziećmi w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.1Wychowanie przedszkolne – ZIT.
Informujemy o możliwości pobrania  wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie projektu.

Umowa standardowa:
Załącznik nr 3 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.docx, 25 KB)
Załącznik nr 4 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 361 KB)
Załącznik nr 5 do umowy – Harmonogram płatności (.xlsx, 39 KB)

Umowa ryczałtowa:
Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 362 KB)
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności (.pdf, 39 KB)
Załącznik nr 5 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.docx, 25 KB)

Sposób oznakowania miejsca, w którym jest realizowana opieka nad dziećmi:
Instrukcja oznakowania miejsca, w którym jest realizowana opieka nad dziećmi (.docx, 80 KB)

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.doc, 80 KB)
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16