Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

05.07.2017

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.02

W dniu 4 lipca r. została podjęta Uchwała Nr 1085/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.02-IP.01-12-088/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014– 2020
w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR, Typ projektu A.  tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami, Typ projektu B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami
Zgodnie z § 13 pkt 5 umowy o dofinansowanie projektu przekazujemy Instrukcję oznakowania miejsca, w którym jest realizowana opieka nad dziećmi w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.
Informujemy o możliwości pobrania  wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie projektu.

Umowa standardowa:
Załącznik nr 4 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 5 do umowy – Harmonogram płatności
Załącznik nr 3 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Umowa ryczałtowa:
Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności
Załącznik nr 5 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Umowa partnerska:
Załącznik nr 9 do umowy –  Wzór umowy partnerskiej

Sposób oznakowania miejsca, w którym jest realizowana opieka nad dziećmi:
Instrukcja oznakowania miejsca, w którym jest realizowana opieka nad dziećmi

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16