Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

12.07.2017

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.04


Informujemy o możliwości pobrania  wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy w konkursie nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-026/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014– 2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna.


Umowa standardowa:
Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności
Załącznik nr 5 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT


Umowa ryczałtowa:
Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności
Załącznik nr 5 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Umowa partnerska:
Załącznik nr 9 do umowy –  Wzór umowy partnerskiej

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16