Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

16.08.2018

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.04 typ B – runda II

W dniu 14 sierpnia 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 1449/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, Typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Informujemy o możliwości pobrania  wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Zasady przetwarzania danych osobowych
Harmonogram płatności
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Instrukcja oznakowania miejsca
Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (zgodnie załącznikiem nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020).
Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16