Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

31.08.2018

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.04 typ B – runda III

W dniu 28 sierpnia 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 1575/18 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-009/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, Typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informujemy o możliwości pobrania  wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu:

Zasady przetwarzania danych osobowych

Harmonogram płatności

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Instrukcja oznakowania miejsca

Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (zgodnie załącznikiem nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020)

oraz wzorów dokumentów niezbędnych do przygotowania uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie:

Zasady realizacji projektu rozliczanego za pomocą kwot ryczałtowych, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik Nr 1 do Zasad realizacji projektu rozliczanego za pomocą kwot ryczałtowych, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Instrukcja oznakowania miejsca, w którym jest realizowany projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Zasady przetwarzania danych osobowych

Harmonogram płatności

Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014 (zgodnie załącznikiem nr 3 do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020)

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16