Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

11.08.2017

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.01.05 C

W dniu 10 sierpnia 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 1272/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-027/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020
w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Informujemy o możliwości pobrania  wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Umowa standardowa:
Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.docx 199 KB)
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności (.xlsx 61 KB)
Załącznik nr 5 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.docx 181 KB)

Umowa ryczałtowa:
Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.docx 199 KB)
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności (.xlsx 61 KB)
Załącznik nr 5 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.docx 181 KB

Umowa partnerska:
Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu –  Wzór umowy partnerskiej (.pdf 2,00 MB)

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.doc 80 KB)
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16