Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

22.01.2018

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 10.02.02

W dniu 18 stycznia 2018 r. została podjęta Uchwała Nr 74/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr 266/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Informujemy o możliwości pobrania  wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Umowa standardowa:
Załącznik nr 3 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.doc, 126 KB)
Załącznik nr 4 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf, 442 KB)
Załącznik nr 5 do umowy – Harmonogram płatności (.xlsx, 188 KB)

Umowa partnerska:
Załącznik nr 9 do umowy –  Wzór umowy partnerskiej (.doc, 253 KB)

Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.doc, 80 KB)
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16