Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

14.11.2016

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 9.2.2AB

Informujemy o możliwości pobrania wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w  związku z podjęciem uchwały nr 1612/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016 r. dot.  umieszczenia na liście projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-011/16. Jednocześnie informujemy, że w związku z podjęciem uchwały nr 1614/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu ww. konkursu, zmianie uległa treść załączników do umowy o dofinansowanie.
 
Umowa standardowa:
Załącznik nr 3 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Załącznik nr 4 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 5 do umowy – Harmonogram płatności
 
Umowa ryczałtowa:
Załącznik nr 3 do umowy – Zasady przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 4 do umowy – Harmonogram płatności
Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Umowa partnerska

Instrukcja wypełniania HP
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16