Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

08.03.2017

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz Typ projektu: B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych

W dniu 28 lutego 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 292/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-044/16 RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz Typ projektu: B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych
 
Umowa standardowa:
Załącznik nr 3 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.doc 1,72 MB)
Załącznik nr 4 do umowy - Zasady przetwarzania danych osobowych (.pdf 737 KB)
Załącznik nr 5 do umowy - Harmonogram płatności (.doc 1,74 MB)
 
Umowa partnerska
Załącznik nr 9 do umowy – Umowa partnerska (.doc 1,87 MB)
 
Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności (.doc 127 KB)
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16