Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

23.02.2017

Dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie – Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej

W dniu 21 lutego 2017 r. została podjęta Uchwała Nr 241/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w konkursie nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.
Informujemy o możliwości pobrania  wzorów dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.
 
Umowa standardowa:
Załącznik nr 3 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;
Załącznik nr 4 do umowy - Zasady przetwarzania danych osobowych;
Załącznik nr 5 do umowy - Harmonogram płatności.
 
 
Opis sposobu wypełniania harmonogramu płatności:
Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności.
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16