Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

25.04.2016

Informacja dotycząca uzyskiwania zaświadczenia Natura 2000

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015 r. w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (Załącznik 1b) nie jest wymagane dla projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym.
 
Przedstawienie zaświadczenia Natura 2000 na potrzeby udokumentowania braku negatywnego oddziaływania projektu na obszary sieci Natura 2000 w projektach kierowanych do dofinansowania wymagane jest jedynie dla zamierzeń infrastrukturalnych.

W związku z powyższym prosimy Wnioskodawców o rzetelną analizę zakresu prac w przygotowywanych projektach i występowanie do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o wydanie zaświadczenia Natura 2000 w uzasadnionych przypadkach.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16