Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

05.10.2016

Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Regionalny Program Stypendialny

Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych – Typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, 4 października 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1456/16 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, pn.: Regionalny Program Stypendialny w odpowiedzi na nabór nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-048/16 dla Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych – Typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia niezbędnych dokumentów do przygotowania  Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Załacznik:
Uchwała w sprawie wyboru do dofinansowania

Dokumenty wymagane przed podjęciem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu:
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
Harmonogram płatności
- Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Inne informacje:
Skład Komisji Oceny Projektu

 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16