Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

10.10.2016

Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. "SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy"

Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym, projektu złożonego przez Województwo Małopolskie w ramach Działania 1.3 Małopolskie Centra Innowacji B. Regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy
 
W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, Uchwałą Nr 1490/16 z dnia 6 października 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru  do dofinansowania projektu złożonego przez Województwo Małopolskie pn.: SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy w odpowiedzi na nabór nr RPMP.01.03.00-IP.01-12-005/16 dla Działania Małopolskie Centra Innowacji B. Regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia dokumentów niezbędnych do przygotowania  Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Uchwała w sprawie wyboru do dofinansowania
Lista KOP
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16