Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

10.10.2016

Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu pozakonkursowego " Kierunek kariera"

Informujemy, że został zakończony etap oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPMP.10.03.00-IP.01-12-075/16 przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera” dla Działania 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Przedłożony projekt spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16