Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

30.09.2016

Komunikat dotyczący konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16 w poddziałaniu 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

Informujemy, że zakończono proces negocjacji projektów, które wyczerpywały 100% pierwotnej alokacji przeznaczonej na konkurs. W wyniku tego procesu uwolniona została kwota środków pozwalająca na podjęcie negocjacji z wnioskodawcami znajdującymi się na dalszych miejscach listy ocenionych projektów. W związku z powyższym informujemy, że ostateczna lista projektów proponowanych do dofinansowania zostanie przedstawiona Zarządowi Województwa Małopolskiego po zakończeniu wszystkich negocjacji. Planowany termin zakończenia – październik 2016r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 12 21 14 603.
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16