Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

25.09.2017

Komunikat dotyczący publikacji zapytań ofertowych przez wnioskodawców

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje, że nowe reguły publikacji zapytań ofertowych przez Wnioskodawców będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r., kiedy to wskazana zostanie strona internetowa gwarantująca odpowiedni sposób upublicznienia zapytań ofertowych. 

Do końca 2017 r. z kolei dopuszczalne jest rozwiązanie polegające na publikacji zapytań ofertowych przez Wnioskodawców na ich własnych stronach internetowych, przy jednoczesnym rozesłaniu zapytania ofertowego do przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców.

Nowe reguły publikacji zapytań ofertowych przez Wnioskodawców regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16