Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

11.01.2016

Komunikat - Poddziałanie 9.1.1

Komunikat w sprawie wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR ze środków RPO WM na lata 2014–2020  - w ramach konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15.
 
Lista złożonych wniosków dostępna jest tutaj.
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16