Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

11.03.2015

Konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Małopolskiego prezentuje projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (Uszczegółowienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i zaprasza do zgłaszania uwag do tego dokumentu.

Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.
 

Opinie i propozycje zmian do Uszczegółowienia  należy przesyłać w dniach od 10 marca do 10 kwietnia 2015 r. za pomocą formularza zgłaszania uwag, wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

programregionalny2020@malopolska.mw.gov.pl w formacie możliwym do edycji (doc., docx., rtf.).
 

W tytule wiadomości prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Uszczegółowienia RPO”. Wszystkie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego i udostępnione w formie sprawozdania.

 

Pliki do pobrania:

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (Uszczegółowienia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - POBIERZ (.PDF, 5MB).
 

Formularz zgłaszania uwag - POBIERZ (.RTF, 1, 30 MB).


 

Jednocześnie informujemy, iż Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, odpowiedzialne będzie za przeprowadzanie naborów i ocen wniosków w ramach następujących dzialań:
 

OŚ PRIORYTETOWA 1. –  GOSPODARKA WIEDZY
Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje
Działanie 1.3 Małopolskie centra innowacji
 
OŚ PRIORYTETOWA 3. – PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA
Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki
Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski
Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP
Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP
Poddziałanie 3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP - wczesna faza rozwoju
Poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP - powyżej 24 m-cy
Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP - wczesna faza rozwoju
Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP
Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo
 
OŚ PRIORYTETOWA 4. – REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
Działanie 4.2 Eko-Przedsiębiorstwa
OŚ PRIORYTETOWA 9. – REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE
Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR
Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe
Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT
Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR
Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej
OŚ PRIORYTETOWA 10. – WIEDZA I KOMPETENCJE
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne - ZIT
Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR
Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna
Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego
Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR
Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów
Poddziałanie 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych
Działanie 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16