Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

09.03.2018

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2018


2 marca 2018 r. ruszył nabór do dziesiątej jubileuszowej edycji Małopolskiej Nagrody Gospodarczej, honorowego wyróżnienia corocznie przyznawanego przez Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem  nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:
1. mały przedsiębiorca
2. średni przedsiębiorca
3. duży przedsiębiorca

Warunki , jakie powinni spełniać kandydaci określa Regulamin Małopolskiej Nagrody Gospodareczej (.pdf, 138 KB)

Warunkiem kandydowania jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody (.doc, 75 KB) w wersji papierowej i elektronicznej, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
 
„Małopolska Nagroda Gospodarcza 2018”
na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Skarbu i Gospodarki
uUl. Racławicka 56, 30-017 Kraków
 
lub składać w sekretariacie Departamentu Skarbu i Gospodarki: III piętro, pokój 352 (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego)


Osoba do kontaku:
Patrycja Krasińska, tel. 12 63 03 225, e-mail: patrycja.krasinska@umwm.pl
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16