Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

24.01.2019

MIEJSCE NA PODIUM DLA MCP!

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) od ponad 11 lat wspiera małopolskich przedsiębiorców w realizacji zadań związanych z rozwojem ich firm, a od 2014 roku realizuje powierzone przez Sejmik Województwa Małopolskiego oraz Zarząd Województwa Małopolskiego zadania dotyczące wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020 (RPO) w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, instrumentów finansowych, polityki społecznej i edukacji, na kwotę przekraczającą 876 mln euro. Blisko połowa z tych środków przeznaczona jest na rozwój przedsiębiorczości, w szczególności na podniesienie innowacyjności firm w Małopolsce.

Z przyjemnością informujemy, że MCP przed czasem zrealizowało wszystkie cele zakładane do osiągnięcia na koniec 2018 r. Nie tylko zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane wskaźniki rzeczowe i finansowe, ale też jesteśmy w czołówce polskich instytucji wdrażających programy regionalne!

Instytucje pośredniczące (IP), do których zalicza się MCP, w całej Polsce wspierają niemal  14,8 tys. projektów o wartości dofinansowania ponad 25,4 mld PLN. Najwięcej, bo aż  2 641 projektów nadzoruje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU). Na drugim miejscu znajduje się Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z liczbą 1 387 zawartych umów o dofinansowanie, a za nim Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, która zawarła 1 113 umów.

Wartośc dofinansowania zawartych  przez MCP umów wynosi 1,78 mld PLN1, co plasuje nas na trzecim miejscu wśród wszystkich Instytucji Pośredniczących w Polsce.

Aby otrzymać unijne dofinansowanie, po podpisaniu umowy, beneficjenci muszą złożyć do odpowiedniej instytucji rozliczenie w postaci wniosków o płatność. Dotychczas, MCP zatwierdziło niemal 3,8 tys. takich wniosków o płatność, co daje nam trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu IP. Na realizację najlepszych projektów przekazaliśmy już ponad 891,3 mln zł.
 
1 Podana wartość nie obejmuje instrumentów finansowych, które nie podlegały porównaniom międzywojewódzkim.

Umowy i wnioski o płatność w poszczególnych IPŹródło: opracowanie własne na podst. danych MIiR

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) prowadzimy nadzór nad realizacją prawie połowy umów zawartych w ramach Programu. Podobnie wygląda liczba rozliczonych wniosków o płatność, oznacza to, że 45% wszystkich wniosków o płatność w ramach RPO WM zostało zatwierdzonych w MCP.


Efekty naszych działań!
 
Przedsiębiorczość
 
Już ponad 1,2 tys. przedsiębiorstw otrzymało wsparcie „szyte na miarę”, zaprojektowane tak, aby stanowić odpowiedź na potrzeby rozwojowe  danej firmy. Poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych, przedsiębiorcy wdrożyli prawie 450 innowacji produktowych, procesowych oraz nietechnologicznych. Sukcesem jest także zacieśnienie współpracy firm z jednostkami naukowo-badawczymi, obecnie już 146 przedsiębiorców współpracuje z jednostkami naukowo - badawczymi.

Bardzo dobrze prezentują się także efekty realizacji działań ukierunkowanych na zwiększenie promocji międzynarodowej MŚP. Małopolscy przedsiębiorcy nawiązali prawie 10,4 tys. kontaktów biznesowych, podpisano ponad 820 zagranicznych kontraktów handlowych. Małopolskie firmy podbijają rynki międzynarodowe uczestnicząc w targach i konferencjach, głównie w Europie i Azji. Z dalszych kierunków wybierają promocję na rynkach w Ameryce Północnej (USA, Meksyk), Ameryce Południowej (Brazylia, Kolumbia), Afryce (RPA) oraz Australii.
 
Miejsca targów, które beneficjenci wybrali na swoja promocję


Źródło: opracowanie własne na podst. bazy e-RRPO


Rynki docelowe beneficjentów realizujących projekty ukierunkowane na wsparcie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚPŹródło: opracowanie własne na podst. bazy e-RRPO

Edukacja i polityka społeczna
 
Wsparciem objęto ponad 10,5 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a 4,6 tys. osób skorzystało z szeroko pojętych usług społecznych (np. asystent osoby niepełnosprawnej, usługi opiekuńcze dla seniorów). Wsparcie skierowano także do 724 podmiotów ekonomii społecznej.
 
Dzięki realizowanym projektom dofinansowano 2,5 tys. miejsc wychowania przedszkolnego, a z dodatkowych zajęć skorzystało 3,2 tys. przedszkolaków.
Ponad 37,5 tys. uczniów miało szansę rozwinięcia kompetencji kluczowych, natomiast 1,9 tys. uczniów uzyskało stypendium w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego. Wsparto także 3,1 tys. nauczycieli.
Ze wsparcia edukacyjnego skorzystało 8,4 tys. osób dorosłych, głównie były to osoby o niskich kwalifikacjach. Ponad 11,4 tys. uczniów szkół zawodowych skorzystało z pozaszkolnych form kształcenia, a niemal 5,8 tys. uczestniczyło w stażach i praktykach u pracodawcy. Było to możliwe dzięki utworzeniu 44 Centrów Kompetencji Zawodowych.


Najważniejsze rezultaty osiągnięte dzięki projektom wdrażanym przez MCP w perspektywie finansowej 2014-2020

Źródło: opracowanie własne na podst. danych MCP

Wszystkie te efekty były możliwe do zrealizowania, w wyniku przeprowadzenia 69 naborów skierowanych do bardzo szerokiego grona odbiorców: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, stowarzyszeń, podmiotów ekonomii społecznej, kościołów itp. W odpowiedzi na te konkursy wpłynęło ponad 3 500 projektów, które następnie zostały poddane ocenie przez niezależnych ekspertów.

Wyzwania na rok 2019!

W 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem MCP, ogłosi 16 kolejnych naborów na kwotę alokacji ponad 135 mln EURO, co stwarza liczne szanse na pozyskanie dofinansowania setek kolejnych projektów. Będziemy nadal wspierać projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, innowacje, promocję postaw przedsiębiorczych, inwestycje MŚP, a także projekty z zakresu ekonomii społecznej, wychowania przedszkolnego, czy też zajęć edukacyjnych dla dzieci w szkołach.
 
Zapraszamy!

Szczegółowy harmonogram naborów na rok 2019.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16