Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

24.08.2018

Nabór kandydatów na eko-ekspertów

Jesteś eko? Znasz się na przedsiębiorstwach? Nie jest Ci obca tematyka odnawialnych źródeł energii? Ten nabór jest dla Ciebie. Zostań ekspertem w Małopolsce.

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości prowadzi nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, w dziedzinie: poprawa efektywności energetycznej i energia ze źródeł odnawialnych. Wybrani Eksperci zostaną powołani przede wszystkim do oceny wniosków złożonych w ramach Działania 4.2 EKO – Przedsiębiorstwa w ramach RPO WM 2014-2020, ale mogą zostać zaproszeni do oceny także w innych działaniach/poddziałaniach Programu. Zadaniem eksperta zaproszonego do oceny w Działaniu 4.2 będzie weryfikacja inwestycji MŚP w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, odnawialne źródła energii czy rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego.
 
Kto może zostać kandydatem na eksperta

Minimalne wymogi stawiane kandydatom to:
 
  • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich pięciu lat w dziedzinie, której dotyczy wniosek
i/lub
  • minimum 2 letnie doświadczenie w okresie ostatnich pięciu lat w sporządzaniu audytów energetycznych/ efektywności energetycznej/termomodernizacyjnych budynków/ odnawialnych źródeł energii itp.

Oprócz kryteriów minimalnych kandydat musi spełniać co najmniej dwa z pięciu kryteriów pożądanych: np. udokumentowanie zrealizowania co najmniej 10 audytów energetycznych/efektywności energetycznej/termomodernizacyjnych lub innych równoważnych; posiadanie uprawnień auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Energią według normy ISO 50001 lub równoważne, czy ukończenie studiów podyplomowych w dziedzinie efektywności energetycznej/audytów energetycznych/świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
Celem procedury naboru kandydatów na ekspertów jest wyłonienie osób z faktycznym doświadczeniem i/lub wykształceniem w danej dziedzinie. Wskazanie wyłącznie doświadczenia w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach różnych programów pomocowych nie jest wystarczające do pozytywnego przejścia postępowania kwalifikacyjnego.
 
 
Warunki współpracy
Eksperci uczestniczący w procesie oceny wniosków o dofinansowanie mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości  600 zł za ocenę jednego wniosku, plus ewentualnie dodatkowe wynagrodzenie jeśli  będzie to ocena w wyniku protestu.
 
Zgłoszenia  
Wnioski o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego należy przesyłać na adres: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków lub złożyć osobiście w sekretariacie MCP (II piętro), w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.00 do 16.00. Ostateczny termin na złożenie dokumentów upływa 5 września 2018 r. o godz. 16:00 (decyduje data wpływu wniosku do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości). Zachęcamy do składania wniosków jak najwcześniej.
 
Dodatkowe informacje
Pełna informacja na temat procedury wyboru, wymogów stawianych kandydatom oraz warunków pracy ekspertów zawarta jest w ogłoszeniu o konkursie dostępnym pod poniższym linkiem:

Link do ogłoszenia

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16