Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

13.07.2016

Ogłoszenie konkursów w ramach Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza dwa nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR,
 
Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.
 
Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej.
 
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16