Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

13.12.2017

Powstaną nowe placówki wsparcia dzieci i młodzieży na ziemi proszowickiej i miechowskiej

Dzięki środkom regionalnego programu na terenie powiatu proszowickiego i miechowskiego powstanie 8 nowych placówek wsparcia dziennego, a jedna świetlica – już istniejąca – poszerzy swoją ofertę. A wszystko z myślą o dzieciach i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Placówki obejmą wsparciem blisko 600 potrzebujących oferując 252 miejsca. Na ten cel z RPO WM 2014-2020 przeznaczono 14,5 mln zł. 

Umowy gwarantujące dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wicemarszałek Wojciech Kozak przekazał na ręce: Marcina Gawła – wójta Pałecznicy, Grzegorza Cichego – burmistrza Proszowic, Stanisława Rybaka – wójta Koszyc, Dariusza Marczewskiego – burmistrza Miechowa, Adama Samborskiego – wójta Racławic oraz pozostałych beneficjentów.
 

Małopolskę zamieszkuje ponad 3 mln mieszkańców. Niestety są wśród nich osoby, które potrzebują pomocy innych. Szczególnie najmłodsi – dzieci i młodzież – oraz ich rodzice, którzy zmagają się z trudną sytuacją rodzinną czy ubóstwem muszą być otoczeni opieką. To właśnie z myślą o nich w całym regionie – w ramach realizacji 49 projektów – powstanie 80 placówek wsparcia dziennego, w których najbardziej potrzebujący otrzymają pomoc w nauce czy ciepły posiłek. Tam też będą mogli spędzić wolny czas, rozwijać swoje zainteresowania, a nawet otrzymać specjalistyczną pomoc – terapeutyczną, korekcyjną i logopedyczną. Wsparciem będą też otoczeni rodzice mający problemy z nawiązaniem relacji z własnymi dziećmi. Na ten cel przeznaczyliśmy z RPO ponad 80 mln zł
 

– zaznacza wicemarszałek Wojciech Kozak.
 

Placówki wsparcia dziennego powstaną w całym regionie
 

Dzięki dotacji w wysokości 14,5 mln zł do końca 2020 roku na terenie powiatów: proszowickiego i miechowskiego powstanie 8 placówek wsparcia dziennego, a w nich 252 miejsca. Według szacunków ich wsparciem może zostać objętych nawet 585 mieszkańców gmin: Pałecznica, Koszyce, Racławice, Miechów oraz Proszowice. W tej ostatniej powstaną trzy placówki: w samych Proszowicach oraz w Klimontowie i Kościelcu. Dotacja obejmie również gminę Iwanowice (powiat krakowski), w której powstanie jedna świetlica. A to dopiero początek…

W całej Małopolsce powstanie aż 2160 miejsc w 80 tego typu placówkach (w ramach realizacji 49 projektów), tworzonych głównie z myślą o dzieciach i młodzieży do 18. roku życia, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Z oferty świetlic będzie mogło skorzystać nawet 5,5 tys. osób. Ich pomocą zostaną także objęci rodzice, którzy otrzymają w nich wskazówki związane z opieką i wychowaniem oraz budowaniem dobrych relacji ze swoimi dziećmi. Wspierać ich będą w tym specjaliści, m.in. psycholodzy i pedagodzy.

 

Ośrodki będą działać średnio przez 4 – 6 godz. dziennie, 6 razy w tygodniu, również w ferie czy wakacje, organizując półkolonie, warsztaty czy rodzinne pikniki. Oprócz tego podopieczni skorzystają z licznych wycieczek czy wyjazdów edukacyjnych do instytucji kultury i nauki. Na co dzień natomiast młodsi podopieczni będą mogli liczyć na pomoc w nauce i szereg zajęć dodatkowych z przedmiotów: matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, językowych, społecznych. Z myślą o młodszych dzieciach powstaną place zabaw. W wolnym czasie przewidziano dodatkowe zajęcia: komputerowe, sportowe, muzyczne, taneczne czy artystyczne.
 

W każdej świetlicy znajdą się pomieszczenia dydaktyczno-warsztatowe i sale zabaw wyposażone w niezbędny sprzęt, materiały edukacyjne i zabawki. Będzie także jadalnia, gdzie na podopiecznych będzie czekał ciepły i zdrowy posiłek. Wszystkie miejsca będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a część z nich – z myślą o wyrównywaniu szans – zorganizuje zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne i logopedyczne oraz zrealizuje programy związane z profilaktyką uzależnień czy rozwijaniem umiejętności społecznych.

 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16