Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

06.07.2018

Zakończenie oceny formalnej projektu pozakonkursowego Kierunek Kariera Zawodowa

Informujemy, że został zakończony etap oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPMP.10.02.04-IP.01-12-028/18 przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” dla Poddziałania 10.2.4 Kształcenie Zawodowe Osób Dorosłych – Typ projektu A. rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia oraz działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji.

Przedłożony projekt spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16