Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

07.12.2017

Zmiana Regulaminu konkurs - Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”
 
 
Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2040/17 z dnia 5 grudnia 2017 r.
podjął decyzję o zmianie zapisów: Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów; Wzoru umowy o dofinansowanie oraz Procedury odwoławczej wraz ze wzorem protestu.
 
Poniżej, w plikach do pobrania:
 1. zmieniony Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów (załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu);
 2. zmieniony Wzór umowy o dofinansowanie (załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu), w tym także:
  1. załącznik nr 5 do umowy - Opis dokumentu księgowego,
  2. załącznik nr 6 do umowy - Wyodrębniona ewidencja księgowa,
  3. załącznik nr 7a do umowy - Instrukcja oznakowania miejsca,
  4. załącznik nr 7b do umowy - Projekt graficzny plakatu – wzór,
  5. załącznik nr 8 do umowy - Definicje wskaźników obowiązujące w naborze,
  6. załącznik nr 9 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
 3. zmieniona Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu).

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16