Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

06.12.2017

Zmiana Regulaminu konkursu - Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektu A

Zmiana Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektu A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.
 
 
Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2039/17 z dnia 5 grudnia 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów: Regulaminu konkursu dla Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ projektu A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce; Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów; Wzoru umowy o dofinansowanie oraz Procedury odwoławczej wraz ze wzorem protestu.
 
Poniżej, w plikach do pobrania:
  1. zmieniony Regulamin konkursu,
  2. zmieniony Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów (załącznik nr 5 do Regulaminu);
  3. zmieniony Wzór umowy o dofinansowanie (załącznik nr 7 do Regulaminu), w tym także:
  1. załącznik nr 5 do umowy - Opis dokumentu księgowego,
  2. załącznik nr 6 do umowy - Wyodrębniona ewidencja księgowa,
  3. załącznik nr 7a do umowy - Instrukcja oznakowania miejsca,
  4. załącznik nr 7b do umowy - Projekt graficzny plakatu – wzór,
  5. załącznik nr 8 do umowy - Definicje wskaźników obowiązujące w naborze,
  6. załącznik nr 9 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
  1. zmieniona Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (załącznik nr 8 do Regulaminu).

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16