Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

25.03.2016

Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ B Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 24 marca 2016 r., uchwałą nr 436/16 dokonał zmiany:
-  wzoru załącznika nr 1 c do wniosku o dofinansowanie pn. „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”, w związku z wejściem w życie nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
- Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 3 do Regulaminu): Wnioskodawca posiadający status średniego przedsiębiorstwa ma obowiązek załączenia do wniosku o udzielenie pomocy publicznej, sprawozdań finansowych sporządzonych za okres 3 ostatnich lat obrotowych.

Do pobrania:

 Uchwała Nr 436/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca 2016 roku

Nowe wersje dokumentów:

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16