Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

05.08.2016

Zmiana Regulaminu w Poddziałaniu 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1203/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu, Regulaminu korzystania z Systemu e-RPO (Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu), wzoru Umowy o dofinansowanie (Załącznik nr 7a do Regulaminu konkursu) oraz wzoru Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie,  dla Poddziałania 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Zmiany w powyższych dokumentach, wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM o konieczności korzystania z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 na potrzeby obsługi projektów w ramach RPO WM od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Przejdź do strony z ogłoszeniem o konkursie

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16