Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

22.08.2017

Zmiania Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja

Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1331/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typy projektów: A. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Zmiany w powyższym dokumencie wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WM w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z późn. zm., co skutkuje zwiększeniem alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu.

Poniżejdo pobrania:

Uchwała nr 1331/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16