Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

O instytucji

    

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego powołaną 29 października 2007 roku.
 

MCP realizuje - powierzone przez Sejmik oraz Zarząd Województwa Małopolskiego - zadania dotyczące m.in. wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) w zakresie II Osi priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy”, której celem jest wzrost konkurencyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolska na lata 2014-2020 (RPO WM) w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, polityki społecznej i edukacji. 

MCP, w ramach swojej działalności, realizowało w latach 2008-2015 również dwa projekty systemowe „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” oraz „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” – projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

W latach 2015-2020 MCP skoncentrowane jest na realizacji nowych zadań dotyczących wdrażania funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w zakresie 1 Osi Priorytetowej  "Gospodarka Wiedzy, 3 Osi Priorytetowej "Przedsiębiorcza Małopolska", 4 Osi Priorytetowej "Regionalna Polityka Energetyczna", 9 Osi Priorytetowej "Region Spójny Społecznie, 10 Osi Priorytetowej "Wiedza i Kompetencje".

Zobacz wykaz wszystkich działań aktualnie realizowanych przez MCP.

 

Najważniejsze daty:

 • Uchwała nr XII/144/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA Małopolskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego pod nazwą Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz nadania jej statutu
 • Uchwała nr 980/07 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości 
 • Nadanie nr NIP: 9 stycznia 2008 r.
 • Nadanie nr REGON: 19 grudnia 2007 r. 
Dokumenty organizacyjne:


Dyrektor MCP
Rafał Solecki, urodzony 19 kwietnia 1974 r.

Edukacja: Otwarty przewód doktorski na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Magister geografii społeczno-ekonomicznej Uniwersytetu  Śląskiego (praca dyplomowa - „Przemiany zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz po 1989 r.”, obroniona z wynikiem bardzo dobrym). Studia podyplomowe na: Akademii Ekonomicznej w Krakowie - „Gospodarka przestrzenna”, Uniwersytecie Jagiellońskim - „Prawo Unii Europejskiej” oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku - „Prawo gospodarcze”.

Od 1997 r. związany nieustannie, zawodowo z administracją publiczną (praca w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, w Wydziale Rozwoju Regionalnego oraz Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego). Od 13 grudnia 2007 r. Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP).

Dyplomowany trener europejski /EU - Trainer/. Autor publikacji dotyczących funduszy Unii Europejskiej oraz polityki spójności UE. Akredytowany ekspert programu ©KFE, funkcjonującego w ramach Europejskiego Systemu Kształcenia i Akredytacji Konsultantów Europejskich.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA MCP

Przewodniczący Komisji Oceny Projektów w ramach MRPO 2007-2013 dla mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw oraz Członek m.in.:

 • Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2012-2020 oraz Programu Wykonawczego dla Regionalnej Strategii Innowacji 2012-2020, powołanego uchwałą nr 1179/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z 6 października 2011r.,
 • Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020r., powołanego uchwałą nr 36/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z 14 stycznia 2010r.;
 • Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013;
 • Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 • Małopolskiej Rady Innowacji (ciało doradcze powołane przez Zarząd Województwa Małopolskiego);
 • Grupy roboczej ds. MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) przy Komitecie Monitorującym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia;
 • Grupy roboczej ds. Przedsiębiorców powołanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Zespołu ds. uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej.

Bezpartyjny.
Żonaty, jedno dziecko (córka - Ania).

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16