Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Realizowane projekty

Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w latach 2015-2018 - Pomoc Techniczna.

Celem głównym projektu jest zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji RPO WM na lata 2014-2020. W ramach projektu planuje się osiągnięcie dwóch celów szczegółowych:

a) Zagwarantowanie maksymalnej efektywności i przejrzystości realizacji programu poprzez wsparcie obsługi poszczególnych etapów zarządzania i wdrażania.
b) Zapewnienie spójności systemu informacji i promocji RPO WM 2014-2020.

Realizacja pierwszego z celów szczegółowych osiągnięta zostanie przede wszystkim poprzez wzmocnienie potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego jednostki zarówno w zakresie zarządzania jak i certyfikacji. Natomiast realizacja celu drugiego polegać będzie głownie na udziale pracowników MCP w realizowanym przez Województwo procesie informacji w zakresie dotyczącym oferowanego przez jednostkę wsparcia.

Program, w ramach którego realizowany jest projekt:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014 - 2020).
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2018 r.
Wartość projektu: 65.306.620,98  zł
Dofinansowanie projektu z UE: 55.510.627,79 zł
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla Małopolski na lata 2014-2020 znajdziesz na stronie www.fundusze.malopolska.pl.
Jeśli szukasz szczegółowych informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 sprawdź stronę www.rpo.malopolska.pl

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16