Działania realizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z MRPO 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

POKL 2007-2013

W latach 2008-2015 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości realizowało dwa projekty systemowe „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” oraz „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” – projekty współfinansowane były z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

  W ramach projektu realizowanego w latach 2008-2015 przyznawane były stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Województwa Małopolskiego. Celem głównym programu stypendialnego było zwiększenie udziału młodzieży objętej wsparciem w kontynuowaniu nauki na poziomie wyższym, zwłaszcza na kierunkach studiów istotnych dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Stypendium dla każdego ucznia wynosiło 500 zł miesięcznie, wypłacane przez okres 1 roku kalendarzowego. Łącznie przez wszystkie lata realizacji projektu przyznano 3 465 stypendiów, na kwotę ponad 20,7 mln zł. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Celem projektu realizowanego w latach 2008-2015 było finansowe wsparcie i promocja innowacyjnych prac naukowych doktorantów zamieszkałych w Małopolsce, którzy prowadzą badania w dziedzinach określonych jako strategiczne dla rozwoju województwa i możliwe do wdrożenia w gospodarce. Stypendium otrzymywane w ramach projektu Doctus przyznawane było na okres 3 lat akademickich począwszy od II roku studiów doktoranckich przez 10 miesięcy w roku. Miesięczna kwota stypendium wynosiła maksymalnie 3 tys. złotych. Dotychczas przyznano łącznie 457 stypendiów na kwotę ponad 37,8 mln złotych. Nowatorskie badania stypendystów projektu Doctus były promowane podczas organizowanych co roku konferencji, na które zapraszani byli przedstawiciele polskiej nauki oraz przedsiębiorcy.  Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt w sprawie konkursów - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

12 616 06 16