Aktualności

29.10.2021

14 lat wspieramy rozwój Małopolski

Dzisiaj mija 14 lat utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Małopolskiego pod nazwą Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości!

Już od 14 lat, decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego, aktywnie wspieramy rozwój Województwa Małopolskiego poprzez efektywne wykorzystywanie środków z programów regionalnych. Za pośrednictwem MCP pieniądze trafiają do firm, a także podmiotów, które troszczą się o dobrą jakość edukacji oraz spójność społeczną w regionie (m.in. gmin, powiatów, organizacji pozarządowych).

Na osi czasu (strzałka) został przedstawiony zakres działalności Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości od 2007 do 2021 roku.

1. Nasze początki - działania MCP w perspektywie 2007-2013

W latach 2007-2013 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości realizowało II Oś Priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - "Gospodarkę Regionalnej Szansy".  

Na realizację II Osi przeznaczono łącznie alokację w wysokości 163 708 698 euro. W ramach programu MCP ogłosiło łącznie 27 konkursów, w ramach których złożono 4 055 wniosków na wartość dofinansowania z EFRR ponad 291 mln euro, co przekroczyło założoną alokację prawie dwukrotnie. Również wartość wniosków wybranych do dofinansowania (prawie 200 mln EUR) przekroczyła zakładaną alokację. Wartość umów w przeliczeniu na euro wniosła 163,52 mln, co stanowi 99,9% wykorzystania alokacji.

Wsparcie kierowane było głównie do przedsiębiorców z sektora MŚP, realizujących projekty inwestycyjne, badawcze, wdrażających wyniki prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie otrzymały również instytucje otoczenia biznesu, świadczące usługi dla przedsiębiorców z Małopolski.

Realizacja II osi Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) służyła stworzeniu dobrych warunków dla wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia w regionie. Dokonane inwestycje wzmocniły konkurencyjność małopolskich przedsiębiorstw oraz wsparły ich innowacyjność,
o czym świadczą poniższe wyniki.

Rezultaty II Osi priorytetowej MRPO 2007-2013

Rezultaty II osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: 3466 utworzonych miejsc pracy, 2615 nowych produktów i technologii, 2517 nowych usług MSP, 1244 MSP które wdrożyły innowacje, 1259 MSP wspartych przez IOB, 49 mikroprzedsiebiorstw które stały się małymi przedsiębiorcami, 2501 udzielonych pożyczek i poręczeń.

2. Rozwijamy się - działalność MCP w perspektywie 2014-2020

Obecnie realizujemy zadania dotyczące wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (RPO), już nie tylko w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, ale również instrumentów finansowych, polityki społecznej i edukacji, dysponując kwotą ponad 876 mln euro.

W Programie Regionalnym, w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego, ogłosiliśmy już 100 naborów, w których złożono ponad 5,2 tys. wniosków o wartości dofinansowania niemal 8 mld PLN. Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania ponad 2,6 tys. wniosków o wartości niemal 4,4 mld PLN. Wartość zawartych umów wyniosła prawie 4 mld zł, co stanowi ok. 74% alokacji na działania realizowane przez MCP.

Podejmowane przez nas działania przynoszą konkretne efekty. Już ponad 12 tys. przedsiębiorstw otrzymało wsparcie „szyte na miarę”, zaprojektowane tak, aby stanowić odpowiedź na potrzeby rozwojowe danej firmy. Poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorcy wdrożyli ponad 690 innowacji produktowych, procesowych oraz nietechnologicznych. Sukcesem jest także zacieśnienie współpracy firm z jednostkami naukowo-badawczymi, które obecnie występuje w odniesieniu do kooperacji pomiędzy 255 podmiotami relacji nauka-biznes.

Bardzo dobrze prezentują się także efekty realizacji działań ukierunkowanych na zwiększenie promocji międzynarodowej MŚP. Małopolscy przedsiębiorcy nawiązali ponad 19 tys. kontaktów biznesowych, podpisano prawie 1,8 tys. zagranicznych kontraktów handlowych. Małopolskie firmy podbijają rynki międzynarodowe uczestnicząc w wielu targach i konferencjach, głównie w Europie i Azji. Z dalszych kierunków wybierają promocję na rynkach w Ameryce Północnej (USA, Meksyk), Ameryce Południowej (Brazylia, Kolumbia), Afryce (RPA) oraz Australii.

Wsparciem objęto ponad 21,3 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a 28,6 tys. osób skorzystało z szeroko pojętych usług społecznych. Wsparcie skierowano także do 1 627 podmiotów ekonomii społecznej.

Dzięki realizowanym projektom dofinansowano 5,6 tys. miejsc wychowania przedszkolnego, a z dodatkowych zajęć skorzystało ponad 9,7 tys. małopolskich przedszkolaków.

Ponad 79,1 tys. uczniów miało szansę rozwinięcia kompetencji kluczowych, natomiast niemal 4,5 tys. uczniów uzyskało stypendium w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego. Wsparto także 6,2 tys. nauczycieli.

Ze wsparcia edukacyjnego skorzystało 32,9 tys. osób dorosłych, głównie były to osoby o niskich kwalifikacjach. Ponad 40,2 tys. uczniów szkół zawodowych skorzystało z pozaszkolnych form kształcenia,  a niemal 14,5 tys. uczestniczyło w stażach i praktykach u pracodawcy. Było to możliwe dzięki utworzeniu 82 Centrów Kompetencji Zawodowych.

Najważniejsze rezultaty RPO WM 2014-2020

Informacja o najważniejszych rezultatach RPO WM 2014-2020. 12172 firm które dostały wsparcie, 690 wdrożonych innowacji, 19123 nawiązane kontakty biznesowe, 1856 podpisanych zagranicznych kontraktów, 21305 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych które dostały wsparcie, 79109 uczniów rozwijających kompetencje kluczowe, 82 utworzone centra kształcenia zawodowego i ustawicznego,

3. Nie samymi funduszami żyje MCP

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z sukcesem  podejmuje się systematycznie nowych zadań związanych z aktywnym podejściem do przedsiębiorców.

Od września  2019 r. realizujemy projekt Ekodoradcy dla biznesu. Powołany w MCP zespół stanowi część ważnego przedsięwzięcia realizowanego w naszym województwie pn. EkoMałopolska – będącego kompleksowym programem na rzecz poprawy jakości środowiska. Nasi Ekodoradcy informują i edukują przedsiębiorców, którzy zainteresowani są rozwojem firmy zgodnie z obowiązującymi trendami oraz przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska oraz znalezieniem źródeł finansowania ekoinnowacji w przedsiębiorstwach.

We wrześniu b.r. Zespół ten został zaangażowany w realizację projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego. Biznesowi ACE (Advisor on Climate and Environment) zatrudnieni w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości zapewniają profesjonalne doradztwo i szkolenia dla podmiotów gospodarczych, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, w zakresie takich zagadnień jak efektywność energetyczna, OZE i gospodarka o obiegu zamkniętym.

Z kolei w marcu 2021 r., wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, zainaugurowaliśmy prace Zespołu wsparcia przedsiębiorstw w czasie pandemii, który stworzył i na bieżąco aktualizuje Vademecum na czas pandemii, czyli praktyczny poradnik zawierający opis obecnie dostępnych instrumentów pomocowych zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym, z których mogą korzystać małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy małopolskich firm.
Zespół przeprowadza konsultacje telefoniczne oraz mailowe, prowadzi szkolenia on-line, webinaria dla przedsiębiorców dotyczące możliwych źródeł wsparcia.

Skontaktuj się z nami

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 3 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej