Ekodoradcy dla biznesu

01.04.2021

EkoFinansowanie - kwiecień 2021 r.

BIULETYN INFORMACYJNY EKODORADCÓW DLA BIZNESU

W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI EKOFINANSOWANIA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

KWIECIEŃ 2021 r.

 

Odnawialne​ źródła​ ​energii (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Zakres finansowania:

 Finansowanie dotyczy zakupu materiałów i urządzeń oraz prac montażowych.

Maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie wskaźników Funduszu, które są dostępne na stronie WFOŚiGW

Gospodarka​ ​odpadami​ i ochrona powierzchni​ ziemi  (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Zakres finansowania:

Maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub równorzędnego dokumentu przedstawionego przez wnioskodawcę. Wyjątek stanowi budowa składowiska, w tym wypadku maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie wskaźników Funduszu, które są dostępne na stronie WFOŚiGW

Likwidacja kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Zakres finansowania:

 • Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej.

 • Montaż nowej kotłowni na gazo minimalnej mocy 40 kW.

 • Montaż nowej kotłowni na olejo minimalnej mocy 40 kW.

 • Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznymo minimalnej mocy 40 kW.

 • Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w tym geotermii wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u

 • Montaż pompy ciepłao minimalnej mocy 40 kW.

Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.
W przypadku zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji Fundusz udziela pomocy finansowej w formie pożyczki na zadania, których łączna moc nowych źródeł ciepła wynosi min. 40 kW.

Instalacje odpylające, odsiarczanie spalin, odazotowanie spalin  (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Zakres finansowania: zakup oraz prace budowlano montażowe związane z wykonaniem instalacji odpylania, odsiarczania lub odazotowania spalin.

Maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub równorzędnego dokumentu przedstawionego przez wnioskodawcę.

Finansowanie dotyczy zakupu materiałów oraz prac budowlano montażowych związanych bezpośrednio z wykonywanym zadaniem. Nie stanowią kosztu kwalifikowanego prace dodatkowe, które nie wpływają na wykonanie zadania.

Termomodernizacja  (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Zakres finansowania:

 • Docieplenie przegród budowlanych przy minimalnej powierzchni 600 m2.

 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w przypadku kompleksowej termomodernizacji (tzn. w przypadku docieplania budynku z jednoczesną wymianą kotłowni lub przy już zmodernizowanej kotłowni).

Finansowanie dotyczy zakupu materiałów oraz prac budowlano montażowych związanych bezpośrednio z dociepleniem budynku. Nie stanowią kosztu kwalifikowanego prace dodatkowe, które nie wpływają na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze.

Projekt Bony Sukcesu (Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo) (dotacja udzielana przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego)

Uwaga: Od dnia 21 października dokumenty muszą być składane na nowych formularzach.

Projekt polega na dofinansowaniu specjalistycznych usług doradczych w zakresie m.in. wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego.

Dotyczy dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych w zakresie: 

 • monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, 

 • organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, 

 • uzyskiwania certyfikatów zgodności, 

 • optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

 • wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,

 • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie,

 • instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie,

 • procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji,

 • opracowania specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego,

 • wydatków związanych z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej.

Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie dwa Granty. Kwota jednego Grantu do wysokości 20 000 zł.

Pożyczka na efektywność energetyczną (pożyczki udzielane są przez  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego) 

Pożyczka może zostać przeznaczona na zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, na terenie województwa małopolskiego. Finansowane będą przedsięwzięcia z zakresu modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Oferta skierowana do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległym im podmiotów.

Wartość jednostkowej pożyczki – od 100 tys. zł do 3,2 mln zł.

Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 latlicząc od daty jej uruchomienia.

Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 6 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki.

W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparciafinansowego, 24%.

Pożyczki oprocentowane będą nie wyżej niż: 

 • 0,5 % w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie od 25% do 40%,
 • 0,25 % w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie powyżej 40% do 60%,
 • 0,15% jeśli wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie 60% lub więcej.

Pożyczka na rewitalizację (pożyczki udzielane są przez  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego)

Celem pożyczki jest wsparcie projektów z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich na terenie Województwa Małopolskiego. 

Wsparcie obejmuje projekty wpisane do gminnego programu rewitalizacji, następnie zaakceptowanego przez Zarząd Województwa  Małopolskiego, zarządzającego RPO WM i wpisanego do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Wymagane jest spełnienie trybu określonego przez IZ RPO WM  na lata 2014-2020.

Oferta jest adresowana do szerokiej gamy odbiorców. Pożyczkobiorcami mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,

 • instytucje kultury,

 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,

 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,

 • parki narodowe i krajobrazowe,

 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

 • inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

 • szkoły wyższe,

 • przedsiębiorcy,

 • administracja rządowa.

Wartość jednostkowej pożyczki – od 300 tys. zł do 15 mln zł.

Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat  licząc od daty jej uruchomienia.

Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 6 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki.

W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia  finansowego, 24%.

Pożyczka oprocentowana będzie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (preferencyjnych).

Tryb oraz warunki wypłaty pomocy uzgadniane będą przez pośrednika finansowego z ostatecznym odbiorcą na etapie konsultacji przed złożeniem wniosku.

Ustalone oprocentowanie będzie stałe w całym okresie pożyczkowym.

Za udzielenie i obsługę pożyczki nie będą pobierane żadne opłaty ani prowizje.

Pożyczka dla start-upów (pożyczki udzielane są przez instytucje wskazane na stronie internetowej)

Pożyczka może zostać przeznaczona wyłącznie na przedsięwzięcia inwestycyjne, na terenie województwa małopolskiego realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju (Start-upy), tj. działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące.

Finansowane będą m.in. przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu).

Wysokość pożyczki: od 10 000 zł do 1 000 000 zł.

Możliwe preferencyjne oprocentowanie: od 1,84% w skali roku - dla przedsiębiorstw realizujących projekty w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub na terenach o niskiej aktywności gospodarczej;

Okres spłaty: do 84 miesięcy.

Brak opłat i prowizji.

Energia Plus - Odnawialne źródła energii (dotacja/pożyczka - w zależności od rodzaju przedsięwzięcia - udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - Nabór II wniosków 2020-2021. 

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć:

 • Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

 • Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania.

 • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW.

 • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).

 • Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:

 • Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,

 • Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,

 • Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.

 • Modernizacja/rozbudowa sieci ciepłowniczych.

 • Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

 • Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

  • energię ze źródeł odnawialnych,

  • ciepło odpadowe,

  • ciepło pochodzące z kogeneracji

Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV (dotacja udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Wspierane będą następujące rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia polegające na przeprowadzeniu u Beneficjenta działań prowadzących do zweryfikowania, w ramach systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV, posiadanych lub nabywanych innowacyjnych technologii środowiskowych. Realizowane przedsięwzięcia muszą w sposób bezpośredni wiązać się z:

 • weryfikacją i opracowaniem niezbędnej dokumentacji weryfikacyjnej;

 • ewentualnymi niezbędnymi dodatkowymi badaniami weryfikowanej technologii na potrzeby uzyskania danych do potwierdzenia efektu działania.

Forma dofinansowania: dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 000 PLN.

Nowa Energia w obszarze nr 4 "Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru"  (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Celem programu jest podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie wdrożenia projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki, bezemisyjnego przemysłu, jak również rozwiązań systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii.

W I naborze będzie realizowany cel tematyczny w obszarze: Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru, w ramach którego będą wspierane przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie technologii m.in.:

 • produkcji „bezemisyjnego” wodoru, np. wykorzystujących energię wiatru lub słońca;

 • dostosowania infrastruktury do transportu wodoru lub budowy struktur transportu i magazynowania wodoru;

 • skraplania, transportu i przechowywania wodoru w postaci ciekłej z zastosowaniem technologii kriogenicznych;

 • wielkoskalowego magazynowania wodoru z OZE;

 • wykorzystujących synergiczne efekty pomiędzy łączeniem sektorów, z uwypukleniem roli wodoru w przemyśle, np. w produkcji stali;

 • pozwalających na dostępność i wykorzystanie wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym.

 • Przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjne realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na:

 • uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu,

 • wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności, służące poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszające negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniające odporność gospodarki na presje środowiskowe

Dofinansowanie w formie pożyczki: do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki, ale nie więcej niż 10 mln zł, pomniejszającej kwotę kapitału pożyczki do spłaty.

Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin (dotacja/pożyczka udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin, likwidacji zakładów górniczych poprzez m.in.:

 • rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych/zdewastowanych działalnością wydobywczą,

 • wprowadzanie technologii ograniczających emisję gazów cieplarnianych, lub powstawanie odpadów pochodzących z wydobycia lub przeróbki surowców w przemyśle wydobywczym,

 • uzdatnianie, odprowadzanie lub zagospodarowanie wód kopalnianych,

 • eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy, użytkowania obiektów budowlanych lub wyrobisk górniczych,

 • doposażanie w sprzęt m.in. stacji ratownictwa górniczego, organów nadzoru górniczego,

 • wykonywanie prac badawczych w górnictwie.

W ramach niniejszego naboru przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację z pożyczką (instrument łączony) bądź pożyczkę.

Operacje w zakresie rozwijania oraz podejmowania działalności gospodarczej (dotacje udzielane przez właściwe terytorialnie Lokalne Grupy Działania)

Na terenie Małopolski działają 32 Lokalne Grupy Działania (LGD) wdrażające Lokalną Strategię Rozwoju. LGD swoim zasięgiem obejmują grupy sąsiadujących gmin – mapka. Jednym z aspektów działalności LGD jest wsparcie przedsiębiorstw (w tym także w zakresie zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i przeciwdziałającym zmianom klimatu np. inwestycje w zakresie OZE, poprawa efektywności energetycznej budynków przedsiębiorstwa, likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz nowoczesnych technologii niskoemisyjnych, itp.). Więcej szczegółów na temat naborów znajduje się na stronach internetowych poszczególnych LGD.

7 gmin znajdujących się na terenie Małopolski wchodzi w skład LGD działających w innym województwie:


Plik do pobrania: 04.2021_ekofinansowanie (.pdf, 842 KB)

Skontaktuj się z nami

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 3 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej