Logo Małopolska

Ekodoradcy dla biznesu

06.03.2020

EkoFinansowanie - marzec 2020 r.

BIULETYN INFORMACYJNY EKODORADCÓW DLA BIZNESU

W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI EKOFINANSOWANIA WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

MARZEC 2020 r.

 1. Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektów B Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem (dotacja udzielana przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości)

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia zapewniające możliwość realizacji pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania. Przedsięwzięcia te obejmują dwie fazy:

 • fazę badawczo-rozwojową (faza B+R) oraz
 • fazę wdrożeniową.

W ramach niniejszego konkursu realizowane mogą być m.in. projekty wpisujące się w Inteligentną Specjalizację Województwa Małopolskiego pn. Energia zrównoważona.

 1. Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje (dotacja udzielana przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości)

W ramach Poddziałania można realizować następujący typ projektu:

 • mały bon na innowacje – do 50 000 zł wydatków kwalifikowanych,
 • duży bon na innowacje – do 200 000 zł wydatków kwalifikowanych.

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

 • usług badawczo-rozwojowych,
 • usług proinnowacyjnych,
 • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej.

W ramach niniejszego konkursu realizowane mogą być m.in. projekty wpisujące się w Inteligentną Specjalizację Województwa Małopolskiego pn. Energia zrównoważona.

 1. Projekt Bony Sukcesu (Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo) (dotacja udzielana przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego)

Projekt polega na dofinansowaniu specjalistycznych usług doradczych w zakresie m.in. wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego. Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie dwa Granty. Kwota jednego Grantu do wysokości 20 000 zł.

 1. Małopolska Pożyczka (pożyczki udzielane są przez instytucje wskazane na stronie internetowej)

Pożyczka może zostać przeznaczona wyłącznie na przedsięwzięcia inwestycyjne, na terenie województwa małopolskiego realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 miesiące m.in. z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu).

Wysokość pożyczki: od 10 000 zł do 1 000 000 zł.

Możliwe preferencyjne oprocentowanie: od 1,84% w skali roku - dla przedsiębiorstw realizujących projekty w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub na terenach o niskiej aktywności gospodarczej;

Okres spłaty: do 84 miesięcy.

Brak opłat i prowizji.

 1. Pożyczka dla start-upów (pożyczki udzielane są przez instytucje wskazane na stronie internetowej)

Pożyczka może zostać przeznaczona wyłącznie na przedsięwzięcia inwestycyjne, na terenie województwa małopolskiego realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju (Start-upy), tj. działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące.

Finansowane będą m.in. przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu).

Wysokość pożyczki: od 10 000 zł do 1 000 000 zł.

Możliwe preferencyjne oprocentowanie: od 1,84% w skali roku - dla przedsiębiorstw realizujących projekty w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub na terenach o niskiej aktywności gospodarczej;

Okres spłaty: do 84 miesięcy.

Brak opłat i prowizji.

 1. 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka Ścieżka” (dotacja udzielana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które:

 • obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;
 • mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 000 000 euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe,
 • 15 000 000 euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe,
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych),
 • 2 000 000 euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP.

Dla projektów, które wpisują się w zakres tematyczny niskoemisyjne technologie grzewcze uruchomiony został odrębny nabór –  1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka ścieżka – URZĄDZENIA GRZEWCZE”.

 1. 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe 4.1.4 Projekty aplikacyjne (dotacja udzielana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

Wsparciem objęte są projekty realizowane przez konsorcja, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo. 

Obejmują badania przemysłowe iprace rozwojowe albo prace rozwojowe. Mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt – takie samo jak w działaniu 1.1.1 NCBiR (powyżej).

 1. 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (pożyczka udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego)

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego.

 1. Rozwój przedsiębiorczości i innowacje (dotacja udzielana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości)

Wnioski mogą być składane m. in. w ramach komponentu: – celem jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które prowadzą do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w szczególności wzrostu przychodów, zysku lub zatrudnienia, a jednocześnie lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej wydajnej gospodarki materiałowej. Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań.

Wsparcie jest przeznaczone dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy zamknęli przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek, osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 140 000 EUR.

Minimalna i maksymalna wielkość dofinansowania w przypadku technologii przyjaznych środowisku wynosi 200 000 EUR i 1 000 000 EUR.

 1. Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów bilateralnych w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” (dotacja udzielana przez Ministerstwo Klimatu / Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Do dofinansowania kwalifikują się projekty o charakterze bilateralnym oraz nie inwestycyjnym, złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców, dotyczące jednego lub więcej z poniższych obszarów programowych:

 • energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne,
 • łagodzenie zmian klimatu i adaptacja,
 • środowisko i ekosystemy.

Koszty kwalifikowane obejmują m.in.:

 • koszty podróży krajowych i zagranicznych,
 • zakwaterowanie i diety.
 1. Energia Plus (dotacja/pożyczka - w zależności od rodzaju przedsięwzięcia - udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć:

 • Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.
 • Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania.
 • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW.
 • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).
 • Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:
 • Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
 • Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
 • Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
 • Modernizacja/rozbudowa sieci ciepłowniczych.
 • Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
 • Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
  • energię ze źródeł odnawialnych,
  • ciepło odpadowe,
  • ciepło pochodzące z kogeneracji.
 1. Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV (dotacja udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Wspierane będą następujące rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia polegające na przeprowadzeniu u Beneficjenta działań prowadzących do zweryfikowania, w ramach systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV, posiadanych lub nabywanych innowacyjnych technologii środowiskowych. Realizowane przedsięwzięcia muszą w sposób bezpośredni wiązać się z:

 • weryfikacją i opracowaniem niezbędnej dokumentacji weryfikacyjnej;
 • ewentualnymi niezbędnymi dodatkowymi badaniami weryfikowanej technologii na potrzeby uzyskania danych do potwierdzenia efektu działania.

Forma dofinansowania: dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 000 PLN.

 1. Polska Geotermia Plus (dotacja/pożyczka udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Obligatoryjne rodzaje przedsięwzięć to:

 • budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej, opartej na źródle geotermalnym, lub
 • modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię/elektrownię geotermalną, opartej na źródle geotermalnym, lub
 • wykonanie lub rekonstrukcja otworu geotermalnego, z wyłączeniem wykonania pierwszego odwiertu badawczego.

Opcjonalne rodzaje przedsięwzięć to:

 • Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.
 • Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania.
 • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW.
 • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).
 • Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:
  • technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
  • technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
  • modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
  • wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
 • Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
  • energię ze źródeł odnawialnych,
  • ciepło odpadowe,
  • ciepło pochodzące z kogeneracji.
 • Modernizacja/rozbudowa sieci ciepłowniczych.
 • Wykonanie pierwszego odwiertu badawczego.
 1. Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin (dotacja/pożyczka udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin, likwidacji zakładów górniczych poprzez m.in.:

 • rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych/zdewastowanych działalnością wydobywczą,
 • wprowadzanie technologii ograniczających emisję gazów cieplarnianych, lub powstawanie odpadów pochodzących z wydobycia lub przeróbki surowców w przemyśle wydobywczym,
 • uzdatnianie, odprowadzanie lub zagospodarowanie wód kopalnianych,
 • eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy, użytkowania obiektów budowlanych lub wyrobisk górniczych,
 • doposażanie w sprzęt m.in. stacji ratownictwa górniczego, organów nadzoru górniczego,
 • wykonywanie prac badawczych w górnictwie.

W ramach niniejszego naboru przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację z pożyczką (instrument łączony) bądź pożyczkę.

 1. Gospodarka wodno-ściekowa; Ochrona powietrza; Odnawialne źródła energii; Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi; Ochrona przyrody (pożyczki udzielane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczki oferowane przedsiębiorstwom przeznaczone są na realizację takich inwestycji jak:

 • likwidacja kotłowni węglowych,
 • termomodernizacja,
 • modernizacja oświetlenia,
 • kotłownie na biomasę,
 • pompy ciepła,
 • panele fotowoltaiczne,
 • kolektory słoneczne,
 • biogazownie,
 • odwierty geotermalne,
 • budowa linii do sortowania odpadów,
 • zagospodarowanie odpadów, kompostowanie.

W zależności od wielkości pożyczki oprocentowanie wynosi:

 • pożyczka do 5 000 000 PLN – nie mniej niż 3,50%,
 • pożyczka powyżej 5 000 000 PLN do 10 000 000 PLN – nie mniej niż 2,60%,
 • pożyczka powyżej 10 000 000 PLN – nie mniej niż 2,00%.

Istnieje możliwość umorzenia części pożyczki do wysokości 30%.

Szczegółowe informacje dostępne są w Zasadach finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 1. Operacje w zakresie rozwijania oraz podejmowania działalności gospodarczej (dotacje udzielane przez właściwe terytorialnie Lokalne Grupy Działania)

Na terenie Małopolski działają 32 Lokalne Grupy Działania (LGD) wdrażające Lokalną Strategię Rozwoju. LGD swoim zasięgiem obejmują grupy sąsiadujących gmin – mapka. Jednym z aspektów działalności LGD jest wsparcie przedsiębiorstw (w tym także w zakresie zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i przeciwdziałającym zmianom klimatu np. inwestycje w zakresie OZE, poprawa efektywności energetycznej budynków przedsiębiorstwa, likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz nowoczesnych technologii niskoemisyjnych, itp.). Więcej szczegółów na temat naborów znajduje się na stronach internetowych poszczególnych LGD.

7 gmin znajdujących się na terenie Małopolski wchodzi w skład LGD działających w innym województwie:

Plik do pobrania03.2020_ekofinansowanie (.pdf, 626 KB)

Skontaktuj się z nami

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel. +48 12 376 91 58

ekodoradcy@mcp.malopolska.pl

Formularz kontaktowy

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej