Ekodoradcy dla biznesu

01.10.2022

EkoFinansowanie - październik 2022 r.

Biuletyn informacyjny Ekodoradców dla biznesu

o możliwościach finansowania prośrodowiskowych działań małopolskich przedsiębiorców oraz rolników

Październik 2022 r.

 

Typ wnioskodawcy: Rolnicy

Agroenergia - Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii (dotacja/pożyczka- udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Program skierowany jest do:

 1. Osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
 2. Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Finansowanie obejmuje zakup i montaż:

 1. instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 2. instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 3. pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
 4. instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,
  służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.
 5. towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1, 2, 4. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1, 2 lub 4.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup środków trwałych, sprzętu i wyposażenia: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem.

Nie kwalifikuje się:

 1. nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu,
 2. kosztu podatku od towarów i usług (VAT),
 3. kosztów audytu energetycznego.

Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia złożenia wniosku  o dofinansowanie (w wersji podpisanej) do 30.06.2027 r.

Intensywność dofinansowania

 1. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię:
  1. dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20 %, nie więcej niż 15 000 zł,
  2. dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł.
 2. Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie w formie dotacji wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 zł
 3. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.
 4. Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych netto, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania w formie dotacji i pożyczki ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych netto przedsięwzięcia.

Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji. Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dotyczących pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.

Agroenergia - Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne (dotacja/pożyczka- udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Uwaga: Termin składania wniosków: od 20.07.2021 r. – do 20.12.2022 r., lub do wyczerpania alokacji środków.

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: 

 1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu: 
  1. biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego, 
  2. elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW. 
 2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1). Warunkiem dofinansowania tych przedsięwzięć jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt 1).

Beneficjenci:

 1. Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
 2. Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Intensywność dofinansowania:

 1. Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.
 2. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, w zależności od mocy instalacji:
  1. 0 kW < x ≤ 150 kW - dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych - nie więcej niż 1 800 000 zł,
  2. 150 kW < x ≤ 300 kW - dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych - nie więcej niż 2 200 000 zł,
  3. 300 kW < x ≤ 500 kW - dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych - nie więcej niż 2 500 000 zł,
 3. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Podstawowe warunki dofinansowania: 

 1. Oprocentowanie pożyczki:
  1. na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,
  2. na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6). 
 2. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.
 3. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niego przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250) dotyczące pomocy na inwestycje służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii.
 4. Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 5. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji.
 6. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 7. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
 8. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych.
 9. W przypadku pożyczki udzielanej Beneficjentom, o których mowa w ust. 7.4. pkt  1 Części 2) programu priorytetowego, na potrzeby ustalenia stopy referencyjnej przypisuje się im niski rating finansowy

Mój elektryk - (datacja udzielane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 

Dotacja -  Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowego pojazdu kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e  wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoruw zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077).

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Mój elektryk” dla przedsięwzięć polegających na zakupie pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e przez podmioty inne niż osoby fizyczne, w tym rolnicy indywidulani w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1655, z późn. zm.);

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 22.11.2021 r. – 30.09.2025 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Wartość dofinansowania:

 1. Wsparcie zakupu pojazdów kategorii M1 - dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł lub dotacja w wysokości nie więcej niż 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km. Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł (kategoria M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy).
 2. Wsparcie zakupu pojazdów kategorii N1 - dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł lub - dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km (kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t;)
 3. Wsparcie zakupu pojazdów kategorii L1e-L7e - dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł (kategoria L1e – motorowery dwukołowe; kategoria L2e – motorowery trójkołowe; kategoria L3e – motocykle dwukołowe bez bocznego wózka; kategoria L4e – motocykle dwukołowe z bocznym wózkiem; kategoria L5e – motocykle trójkołowe; kategoria L6e – czterokołowce lekkie; kategoria L7e – czterokołowce.)

Ulga w podatku rolnym (ulga udzielana na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym przez Wójta, Burmistrza Gminy lub Prezydenta Miasta, w której realizowana jest inwestycja)

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
 2. zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) – jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Ulga inwestycyjna nie jest przyznawana z urzędu dla rolnika, który zainwestował w OZE na cele gospodarstwa rolnego. Należy złożyć wniosek w stosownym urzędzie. Decyzja o przyznaniu ulgi wydawana jest przez wójta gminy, burmistrza lub prezydent miasta.

W celu  uzyskania niezbędnych informacji i skorzystania z ulgi należy udać się do urzędu gminy.

Odnawialne źródła energii (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Zakres finansowania:
 1. Kotłownie na biomasę - zakup i montaż kotłów na biomasę o minimalnej mocy 40 kW.
 2. Pompy ciepła - zakup i montaż pomp ciepła o minimalnej mocy 40 kW.
 3. Panele fotowoltaiczne - zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy 10 kW.
 4. Kolektory słoneczne - zakup i montaż kolektorów słonecznych o minimalnej mocy 10 kW.
 5. Biogazownie, wykorzystanie gazu składowiskowego do produkcji energii 
  1. budowa lub rozbudowa biogazowni,
  2. zakup i montaż urządzeń wykorzystujących gaz składowiskowy do produkcji energii elektrycznej,

Likwidacja kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Zakres finansowania:

 1. Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej.
 2. Montaż nowej kotłowni na gaz o minimalnej mocy 40 kW.
 3. Montaż nowej kotłowni na olej o minimalnej mocy 40 kW.
 4. Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym o minimalnej mocy 40 kW.
 5. Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w tym geotermii wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u.
 6. Montaż pompy ciepła o minimalnej mocy 40 kW.

Wymiana kotłowni bez zmiany paliwa (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Zakres finansowania:

 1. Demontaż kotłowni, paleniska o niskiej sprawności energetycznej.
 2. Montaż nowej kotłowni na gaz o minimalnej mocy 40 kW.
 3. Montaż nowej kotłowni na olej o minimalnej mocy 40 kW.

Termomodernizacja (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Zakres finansowania:

 1. Termomodernizacja budynków o powierzchni docieplanej powyżej 600 m2 (z wyłączeniem okien i drzwi).
 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w przypadku kompleksowej termomodernizacji (tzn. w przypadku docieplania budynku z jednoczesną wymianą kotłowni lub przy już zmodernizowanej kotłowni)

Maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie wskaźników Funduszu:

 1. do 250 zł/m2 (brutto) za docieplenie powierzchni ścian i stropów,
 2. do 700 zł/m2 (brutto) za wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (w przypadku posiadania lub jednoczesnej wymiany na ekologiczne źródło ciepła).

Finansowanie dotyczy zakupu materiałów oraz prac budowlano montażowych związanych bezpośrednio z dociepleniem budynku. Nie stanowią kosztu kwalifikowanego prace dodatkowe, które nie wpływają na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze.

Typ wnioskodawcy: Przedsiębiorcy

Odnawialne​ źródła​ ​energii (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Zakres finansowania:

 1. Kotłownie na biomasę - o minimalnej mocy 40 kW.
 2. Pompy ciepła - o minimalnej mocy 40 kW.
 3. Rekuperatory - zakup materiałów i montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 4. Panele fotowoltaiczne - o minimalnej mocy 10 kW.
 5. Kolektory słoneczne - o minimalnej mocy 10 kW.
 6. Biogazownie, wykorzystanie gazu składowiskowego do produkcji energii​
  1. ​Budowa lub rozbudowa biogazowni​
  2. Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących gaz składowiskowy do produkcji energii elektrycznej
 7. Odwierty geotermalne - budowa odwiertu geotermalnego i włączenie go do systemu ciepłowniczego

Finansowanie dotyczy zakupu materiałów i urządzeń oraz prac montażowych.

Maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie wskaźników Funduszu, które są dostępne na stronie WFOŚiGW

Gospodarka​ ​odpadami​ i ochrona powierzchni​ ziemi  (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Zakres finansowania:

 1. Budowa składowiska - budowa, rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów
 2. Rekultywacja składowisk - Prace ziemne, prace budowlane i montażowe oraz nasadzenia, wynikające z decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.
 3. Odgazowanie składowisk - prace związane z wykonaniemodgazowania składowisk.
 4. Odwadnianie i higienizacja osadów ściekowych, gospodarka osadami na terenie oczyszczalni - prace związane z wykonaniem lub modernizacją linii do odwadniania i higienizacji osadów ściekowych.
 5. Budowa linii do sortowania odpadów - prace związane z wykonaniem lub modernizacją linii do sortowania odpadów.
 6. Zagospodarowanie odpadów, kompostownie - prace związane z wykonaniem lub modernizacją kompostowni odpadów.
 7. Likwidacja azbestu - demontaż elementów budowlanych zawierających azbest przez specjalistyczne firmy wraz z transportem na składowisko odpadów niebezpiecznych.
 8. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - budowa lub rozbudowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub równorzędnego dokumentu przedstawionego przez wnioskodawcę. Wyjątek stanowi budowa składowiska, w tym wypadku maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie wskaźników Funduszu, które są dostępne na stronie WFOŚiGW

Likwidacja kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Zakres finansowania:

 1. Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej.
 2. Montaż nowej kotłowni na gazo minimalnej mocy 40 kW.
 3. Montaż nowej kotłowni na olejo minimalnej mocy 40 kW.
 4. Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznymo minimalnej mocy 40 kW.
 5. Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w tym geotermii wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u
 6. Montaż pompy ciepłao minimalnej mocy 40 kW.

Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.
W przypadku zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji Fundusz udziela pomocy finansowej w formie pożyczki na zadania, których łączna moc nowych źródeł ciepła wynosi min. 40 kW.

Instalacje odpylające, odsiarczanie spalin, odazotowanie spalin  (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Zakres finansowania: zakup oraz prace budowlano montażowe związane z wykonaniem instalacji odpylania, odsiarczania lub odazotowania spalin.

Maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub równorzędnego dokumentu przedstawionego przez wnioskodawcę.

Finansowanie dotyczy zakupu materiałów oraz prac budowlano montażowych związanych bezpośrednio z wykonywanym zadaniem. Nie stanowią kosztu kwalifikowanego prace dodatkowe, które nie wpływają na wykonanie zadania.

Termomodernizacja (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Zakres finansowania:

 1. Docieplenie przegród budowlanych przy minimalnej powierzchni 600 m2.
 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w przypadku kompleksowej termomodernizacji (tzn. w przypadku docieplania budynku z jednoczesną wymianą kotłowni lub przy już zmodernizowanej kotłowni).

Finansowanie dotyczy zakupu materiałów oraz prac budowlano montażowych związanych bezpośrednio z dociepleniem budynku. Nie stanowią kosztu kwalifikowanego prace dodatkowe, które nie wpływają na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze.

Gospodarka wodno-ściekowa (pożyczki udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Brak opłat i prowizji.

Zakres finansowania:

 1. Oczyszczalnie ścieków - Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości powyżej 10m3/dobę
 2. Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej
 3. Stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe, modernizacja ujęcia wody, zbiorniki wody pitnej. 

Projekt Bony Sukcesu (Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo) (dotacja udzielana przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego)

Nabór prowadzony jest w systemie ciągłym do 31 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania środków.

Projekt polega na dofinansowaniu specjalistycznych usług doradczych w zakresie m.in. wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego.

Dotyczy dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych w zakresie: 

 1. monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, 
 2. organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, 
 3. uzyskiwania certyfikatów zgodności, 
 4. optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 5. wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
 6. wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie,
 7. instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie,
 8. procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i wdrażaniem sukcesji,
 9. opracowania specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do aplikowania o środki programu ramowego,
 10. wydatków związanych z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej.

Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie dwa Granty. Kwota jednego Grantu do wysokości 20 000 zł.

Pożyczka na efektywność energetyczną (pożyczki udzielane są przez  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego)

Pożyczka może zostać przeznaczona na zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, na terenie województwa małopolskiego. Finansowane będą przedsięwzięcia z zakresu modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Oferta skierowana do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległym im podmiotów.

Wartość jednostkowej pożyczki – od 100 tys. zł do 1,5 mln zł.

Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat, licząc od daty jej uruchomienia.

Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 9 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki.

W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparciafinansowego, 24%.

Pożyczki oprocentowane będą nie wyżej niż: 

 1. 0,5 % w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie od 25% do 40%,
 2. 0,25 % w skali roku, o ile wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie powyżej 40% do 60%,
 3. 0,15% jeśli wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii końcowej na poziomie 60% lub więcej.

Pożyczka na rewitalizację II (pożyczki udzielane są przez  Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego)

Celem pożyczki jest wsparcie projektów z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich na terenie Województwa Małopolskiego. 

Brak opłat i prowizji.

Wsparcie obejmuje projekty wpisane do gminnego programu rewitalizacji, następnie zaakceptowanego przez Zarząd Województwa  Małopolskiego, zarządzającego RPO WM i wpisanego do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Wymagane jest spełnienie trybu określonego przez IZ RPO WM  na lata 2014-2020.

Oferta jest adresowana do szerokiej gamy odbiorców. Pożyczkobiorcami mogą być:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
 3. instytucje kultury,
 4. osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 5. partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),
 6. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 7. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 8. parki narodowe i krajobrazowe,
 9. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 10. inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 11. szkoły wyższe,
 12. przedsiębiorcy,
 13. administracja rządowa.

Wartość jednostkowej pożyczki – od 300 tys. zł do 10 mln zł.

Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 20 lat licząc od daty jej uruchomienia.

Może być udzielona karencja w spłacie kapitału na okres do 12 miesięcy, przy czym nie wydłuża ona okresu spłaty pożyczki.

W przypadku pożyczki udzielanej w formie pomocy inwestycyjnej odbiorca zobowiązany będzie do zapewnienia wkładu własnego (środków własnych lub pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania), w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia  finansowego, 24%.

Oprocentowanie pożyczki: 

 1. Pożyczka oprocentowana będzie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (preferencyjnych).
 2. Tryb oraz warunki wypłaty pomocy uzgadniane będą przez pośrednika finansowego z ostatecznym odbiorcą na etapie konsultacji przed złożeniem wniosku.
 3. Ustalone oprocentowanie będzie stałe w całym okresie pożyczkowym.

Pożyczka dla start-upów (pożyczki udzielane są przez instytucje wskazane na stronie internetowej)

Pożyczka może zostać przeznaczona wyłącznie na przedsięwzięcia inwestycyjne, na terenie województwa małopolskiego realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju (Start-upy), tj. działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące.

Finansowane będą m.in. przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu).

Brak opłat i prowizji.

Wysokość pożyczki: od 10 tys. zł do 1 mln zł

Oprocentowanie: od 0,15 proc. w skali roku

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

 1. W ramach instrumentu Pożyczka preferowane będą projekty realizowane: 
  1. w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (wykaz dostępny u Pośrednika Finansowego). 
  2. na terenach o niskiej aktywności gospodarczej (wykaz dostępny u Pośrednika  Finansowego). 
 2. wkład własny Ostatecznego Odbiorcy nie jest wymagany 
 3. Okres spłaty - do 7 lat, 
 4. Okres karencji - 6 miesięcy.

Energia Plus (dotacja udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Celem pożyczki jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć  inwestycyjnych.

Wnioski należy składać w terminie od 01.04.2022 r. – 16.12.2022r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Beneficjenci: Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

Rodzaje przedsięwzięć: 

 1. Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.
 2. Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (dalej Dyrektywa MCP) co najmniej do standardów emisyjnych wynikających z tej dyrektywy.
 3. Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW. Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).
 4. Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych m.in.:
  1. Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej
  2. Technologie racjonalizacji zużycia ciepła
  3. Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
  4. Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
 5. Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: a) energię ze źródeł odnawialnych, b) ciepło odpadowe, c) ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem, d) paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.
 6. modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych 

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) przy zastosowaniu podpisu o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Energia Plus”

Mój elektryk (dotacja udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Mój elektryk” dla przedsięwzięć polegających na zakupie pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e przez podmioty inne niż osoby fizyczne.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 22.11.2021 r. – 30.09.2025 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowego pojazdu kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e  wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077).

Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Wartość dofinansowania:

 1. Wsparcie zakupu pojazdów kategorii M1 - dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł lub dotacja w wysokości nie więcej niż 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km. Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł (kategoria M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy).
 2. Wsparcie zakupu pojazdów kategorii N1 - dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł lub - dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km (kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t;)
 3. Wsparcie zakupu pojazdów kategorii L1e-L7e - dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł (kategoria L1e – motorowery dwukołowe; kategoria L2e – motorowery trójkołowe; kategoria L3e – motocykle dwukołowe bez bocznego wózka; kategoria L4e – motocykle dwukołowe z bocznym wózkiem; kategoria L5e – motocykle trójkołowe; kategoria L6e – czterokołowce lekkie; kategoria L7e – czterokołowce.)

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz.U. z 2021 poz. 162);

Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV (dotacja udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Wspierane będą następujące rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia polegające na przeprowadzeniu u Beneficjenta działań prowadzących do zweryfikowania, w ramach systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV, posiadanych lub nabywanych innowacyjnych technologii środowiskowych. Realizowane przedsięwzięcia muszą w sposób bezpośredni wiązać się z:

 1. weryfikacją i opracowaniem niezbędnej dokumentacji weryfikacyjnej;
 2. ewentualnymi niezbędnymi dodatkowymi badaniami weryfikowanej technologii na potrzeby uzyskania danych do potwierdzenia efektu działania.

Forma dofinansowania: dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 000 PLN.

Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin (dotacja/pożyczka udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin, likwidacji zakładów górniczych poprzez m.in.:

 1. rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych/zdewastowanych działalnością wydobywczą,
 2. wprowadzanie technologii ograniczających emisję gazów cieplarnianych, lub powstawanie odpadów pochodzących z wydobycia lub przeróbki surowców w przemyśle wydobywczym,
 3. uzdatnianie, odprowadzanie lub zagospodarowanie wód kopalnianych,
 4. eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy, użytkowania obiektów budowlanych lub wyrobisk górniczych,
 5. doposażanie w sprzęt m.in. stacji ratownictwa górniczego, organów nadzoru górniczego,
 6. wykonywanie prac badawczych w górnictwie.

W ramach niniejszego naboru przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację z pożyczką (instrument łączony) bądź pożyczkę.

Operacje w zakresie rozwijania oraz podejmowania działalności gospodarczej (dotacje udzielane przez właściwe terytorialnie Lokalne Grupy Działania)

Na terenie Małopolski działają 32 Lokalne Grupy Działania (LGD) wdrażające Lokalną Strategię Rozwoju. LGD swoim zasięgiem obejmują grupy sąsiadujących gmin – mapka. Jednym z aspektów działalności LGD jest wsparcie przedsiębiorstw (w tym także w zakresie zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i przeciwdziałającym zmianom klimatu np. inwestycje w zakresie OZE, poprawa efektywności energetycznej budynków przedsiębiorstwa, likwidacja pieców i palenisk węglowych na rzecz nowoczesnych technologii niskoemisyjnych, itp.). Więcej szczegółów na temat naborów znajduje się na stronach internetowych poszczególnych LGD.

7 gmin znajdujących się na terenie Małopolski wchodzi w skład LGD działających w innym województwie:


Plik do pobrania: 10.2022_ekofinansowanie (.pdf, 874 KB)

Skontaktuj się z nami

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 3 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej