Realizowane działania

MRPO 2007-2013

W latach 2007-2013 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości realizowało II Oś Priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Gospodarkę Regionalnej Szansy.  Priorytet skierowany był do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a także istytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, jednostek naukowych i szkół wyższych.

Obszar interwencji stanowiły dwie główne płaszczyzny:
•    bezpośrednie wsparcie inwestycyjne MŚP oraz wzmocnienie ich otoczenia instancjonalnego,
•    komercjalizację badań naukowych.

 

Oś II Gospodarka Regionalnej Szansy

 

Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

Do objęcia dofinansowaniem kwalifikowały się projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstw, poprzez unowocześnienie sposobu ich działania jak i oferty produkcyjno-handlowej. Dofinansowaniu podlegały min. rozbudowa lub nabycie przedsiębiorstwa, zmiana produkcji lub procesu produkcyjnego, zmiana stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych i organizacyjnych sprzyjających poprawie środowiska naturalnego i BHP, unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa, zmiana wyrobu i usługi, w tym również zmianę w sposobie ich świadczenia oraz modernizacja środków produkcji. O dotacje mogły się ubiegać mikro (nawet 40% dofinansowania, przy maksymalnej kwocie dotacji wynoszącej 400 tysięcy złotych), małe (40% i 1 milion złotych) oraz średnie przedsiębiorstwa (30% i 2 miliony złotych). W przypadku przedsiębiorców realizujących swój projekt na terenie powiatu o niskim stopniu przedsiębiorczości (poniżej 75% średniej wojewódzkiej), możliwe było uzyskanie dodatkowo zwiększenie kwoty dofinansowania o 5%.

W ramach tego schematu możliwe było również otrzymanie wsparcia dla projektów z zakresu tzw. ginących zawodów. Interwencja była skierowana dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzą działalność o charakterze rękodzielniczym, wykorzystując przy tym tradycyjne umiejętności i techniki rzemieślnicze.  Mikroprzedsiębiorstwa na realizację swoich projektów w ramach ginących zawodów mogły otrzymać od 40 000 do 400 000 złotych. Poziom dofinansowanie wynosił maksymalnie 40% całkowitych wydatków kwalifikowanych i dodatkowo 5% w przypadku projektów realizowanych w powiatach o niskim wskaźniku przedsiębiorczości.
 

Schemat B Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym klastrów

W ramach zorganizowanego konkursu o wsparcie mogły się ubiegać podmioty, które na dzień złożenia wniosku prowadziły powiązania kooperacyjne lub klaster, zaliczane do następujących kategorii: szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu oraz MŚP. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosił 70% w przypadku mikro i małych firm a 60% w przypadku średnich. Szkoły wyższe, organizacje pozarządowe oraz instytucje otoczenia biznesu mogły liczyć na pokrycie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.
 

Schemat C Dotacje dla instytucji otocznia biznesu

W ramach tego schematu możliwe było uzyskanie dofinansowanie do 70% kosztów kwalifikowanych, przy maksymalnej kwocie wsparcia wynoszącej 1 milion złotych. Średnie przedsiębiorstwa mogły uzyskać do 60% dofinansowania. Wsparcie w postaci dotacji można było uzyskać na zakup wyposażenia i dostosowanie pomieszczeń oraz przygotowanie i wdrożenie nowego pakietu usług dla przedsiębiorców. Ponadto w ramach tego schematu możliwe było uzyskanie dotacji na tworzenie ogniw pośredniczących między jednostkami naukowo-badawczymi, szkołami oraz biznesem, powstanie lub rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu, projekty inwestycyjne służące rozwojowi systemu innowacji w regionie a także tworzeniem i rozwijaniem ośrodków ukierunkowanych na współpracę między istniejącymi i tworzonymi instytucjami działającymi na rzecz odbiorców innowacji w regionie.
 

Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw

W ramach schematu dofinansowano 14 projektów związanych z utworzeniem funduszy pożyczkowych i poręczeniowych przeznaczonych dla przedsiębiorców. Skala dofinansowania sięgała aż 100% kosztów kwalifikowanych, przy kwocie wsparcia oscylującej między 1 a 20 milionami złotych. Dzięki udzielonym dotacjom ze środków MRPO w Małopolsce powstało 7 funduszy, które udzielają pożyczek na cele związane z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej, 4 fundusze oferujące pożyczki z możliwością częściowego umorzenia dla przedsiębiorców poszkodowanych przez zdarzenia nadzwyczajne oraz 3 fundusze poręczeniowe.

 

Działanie 2.2. Wsparcie komercjalizacji badań naukowych
Schemat A Projekty badawcze

Z przykładowych rodzajów projektów realizowanych w ramach tego schematu należy wymienić realizację i/lub zakup wyników: badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, wraz z możliwością zakupu niezbędnej infrastruktury badawczej. Interwencja skierowana była głównie na jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe spełniające definicję przedsiębiorstwa oraz działające jako organizacje badawcze i MŚP. Maksymalny udział środków europejskich w wydatkach kwalifikowanych na badania przemysłowe wynosił 70% w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, 60 % w przypadku średnich oraz 50% dla pozostałych beneficjentów. Dodatkowo można było uzyskać 15% w przypadku efektywnej współpracy miedzy przedsiębiorcą a organizację badawczą, jednak łącznie dofinansowanie nie mogło być większe niż 80%. Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektów musiała wynosić mniej niż 1 milion złotych.  Dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe wynosiło odpowiednio 45% dla mikro i małych firm, 35% dla średnich oraz 25% dla pozostałych beneficjentów. Tak jak w przypadku badań przemysłowych także przy eksperymentalnych pracach rozwojowych istniała możliwość uzyskania dodatkowych 15 % za efektywną współpracę, jednakże łącznie procent dofinansowania nie mógł przekroczyć 60%.
 

Schemat B Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R

O dofinansowanie mogły się ubiegać przedsiębiorstwa posiadające statut MŚP. Wsparcie w przypadku tego schematu było ukierunkowane na inwestycje w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne konieczne do wdrożenia wyników prac B+R. Jednak warunkiem ubiegania się o wsparcie było posiadanie przez wnioskodawcę wyników prac B+R. Maksymalny pułap dofinansowania wynosił 70% dla mikro i małych przedsiębiorstwa oraz 60% dla średnich firm. Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu musiała wynieść mniej niż 1 milin złotych.

 

Skontaktuj się z nami

Powrót na górę

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się
x
Słowa krótsze niż 3 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
Pokaż więcej