Realizowane projekty

2023-11-15

Pasek logotypów: logo programu regionalnego dla małopolski, logo PL, logo UE i logo Małopolski

Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) w zakresie realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w roku 2023 – Pomoc Techniczna. 

Celem projektu jest wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 poprzez wzmocnienie potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego, podnoszenie kwalifikacji pracowników, wsparcie procesu wdrażania, kontrole oraz informacje. 

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, w celu zapewnienia maksymalnej efektywności przejrzystości jego realizacji, usprawnienia procesu wdrażania oraz zapewniania spójności procesu informacji powierzył część swoich kompetencji Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości.

Zaplanowane w ramach zadania koszty pozwolą na wzmocnienie potencjału instytucji poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu zatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji pracowników realizujących zadania Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oraz opracowanie skutecznych i przejrzystych procedur, co w efekcie zapewni sprawne ich wdrażanie oraz efektywne wykorzystanie środków dla beneficjentów. W ramach projektu będą ponoszone m.in. koszty wsparcia procesu realizacji, odzyskiwania kwot oraz koszty procedury odwoławczej, a także koszty kontroli projektów. Konieczne do poniesienia w ramach projektu są również koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, które służyć będą zagwarantowaniu pełnej obsługi logistyczno-informatycznej jednostki, koszty związane z wykonaniem tablic informujących o realizowanym projekcie oraz prowadzeniem strony internetowej jednostki. W ramach projektu finansowane są także działania związane z zamykaniem poprzednich programów unijnych.

Grupy docelowe: Instytucja Zarządzająca, Instytucje Pośredniczące, partnerzy, o których mowa w art. 1 ust. 1 CPR, beneficjenci i potencjalni beneficjenci zaangażowani w realizację programu. Beneficjentem jest Instytucja Pośrednicząca w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, która jest jednostką samorządową działającą w ramach osobowości prawnej województwa, tj. jednostki samorządu terytorialnego.

Program, w ramach którego realizowany jest projekt: 
Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027  
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r. 
Wartość projektu: 34 144 205,00 zł 
Dofinansowanie projektu z UE: 29 022 575,00 zł 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

#FunduszeEuropejskie

 

Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w roku 2021 – Pomoc Techniczna.

Cel główny: Cel projektu jest zgodny z celem głównym 13 osi priorytetowej czyli zapewnieniem skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez dwa 2 cele szczegółowe:

Zagwarantowana maksymalna efektywność i przejrzystość realizacji programu poprzez wsparcie obsługi poszczególnych etapów zarządzania i wdrażania.
Zapewniona spójność systemu informacji i promocji RPO WM 2014-2020.

Realizacja pierwszego z celów szczegółowych osiągnięta zostanie przede wszystkim poprzez wzmocnienie potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego jednostki. Natomiast realizacja celu drugiego polegać będzie głownie na udziale pracowników MCP w realizowanym przez Województwo procesie informacji w zakresie dotyczącym oferowanego przez jednostkę wsparcia. Uczestnictwo jednostki w procesie informacji przyczyni się do upowszechnienia wiedzy nt. wdrażanych działań w ramach programu oraz korzyści płynących w związku z ich realizacją, dla regionu i jego mieszkańców.

Program, w ramach którego realizowany jest projekt:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2022 r.
Wartość projektu: 54 501 075,47 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 46 325 914,14 zł
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 w latach 2019-2020 – Pomoc Techniczna.

Cel główny: Cel projektu jest zgodny z celem głównym 13 osi priorytetowej czyli zapewnieniem skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez dwa 2 cele szczegółowe:

  1. Zagwarantowana maksymalna efektywność i przejrzystość realizacji programu poprzez wsparcie obsługi poszczególnych etapów zarządzania i wdrażania.
  2. Zapewniona spójność systemu informacji i promocji RPO WM 2014-2020.

Realizacja pierwszego z celów szczegółowych osiągnięta zostanie przede wszystkim poprzez wzmocnienie potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego jednostki. Natomiast realizacja celu drugiego polegać będzie głownie na udziale pracowników MCP w realizowanym przez Województwo procesie informacji w zakresie dotyczącym oferowanego przez jednostkę wsparcia. Uczestnictwo jednostki w procesie informacji przyczyni się do upowszechnienia wiedzy nt. wdrażanych działań w ramach programu oraz korzyści płynących w związku z ich realizacją, dla regionu i jego mieszkańców.

Program, w ramach którego realizowany jest projekt:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014 – 2020)
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r.
Wartość projektu: 51.471.254,02 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  43.750.561,91 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027 znajdziesz na stronie www.fundusze.malopolska.pl.

Jeśli szukasz szczegółowych informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 sprawdź stronę www.rpo.malopolska.pl.