Deklaracja dostępności

2024-03-11

Wstęp deklaracji

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, dalej MCP, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.mcp.malopolska.pl

Dane teleadresowe:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel.: 12 376 91 00, fax: 12 376 91 20
e-mail: sekretariat@mcp.malopolska.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów strony niektóre informacje, zamieszczone w postaci artykułów lub załączników, są niedostępne cyfrowo: zostały opublikowane przed 23 września 2018 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MCP lub przygotowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji. Dokumenty niespełniające wymogów dostępności, niezbędne do realizacji bieżących zadań, są sukcesywnie zmieniane. Zapewniamy również alternatywny sposób dostępu.
  • udoskonalenie naszej strony to proces. Staramy się zapewnić dostępność, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić naszą stronę prosimy o kontakt pod adresem e-mail: dostepne@mcp.malopolska.pl.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dostępu:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, białe litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • mapa strony,
  • skiplinki do najważniejszych części strony,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych,

Dodatkowe ułatwienia na stronie:

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-13

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2024-03-11

Deklarację przygotowaliśmy na podstawie samooceny, którą przeprowadzili nasi przeszkoleni pracownicy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności Monika Jamróz,

E-mail: dostepne@mcp.malopolska.pl

Telefon: 12 376 91 95 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów. Można także zażądać zapewnienia dostępu alternatywnego, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie (imię i nazwisko, dane kontaktowe), wskazanie na czym polega problem i o którą stronę internetową chodzi oraz preferowany sposób kontaktu. Jeżeli żądanie dotyczy otrzymania informacji w sposób alternatywny, należy określić formę tej informacji.

Żądanie  zrealizujemy niezwłocznie nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy także nowy termin załatwienia sprawy, przy czym nie będzie on dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku otrzymania odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji istnieje możliwość złożenia skargi.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości można skontaktować się z  Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis budynku i pomieszczeń użytkowanych przez MCP

Budynek położony jest przy skrzyżowaniu ulic Jasnogórskiej i Sosnowieckiej, (Mapa)
około 7 minut drogi pieszo od ronda Ofiar Katynia, na którym krzyżują się dwie główne trasy komunikacyjne: droga krajowa nr 79 (Kraków – Katowice) oraz droga krajowa nr 94 (Kraków – Bytom).

Do MCP  można dojechać bezpośrednio liniami autobusowymi: 168, 200, 230, 310, 501, 511, 730 – przystanek Rondo Ofiar Katynia (ok. 400 metrów) lub przystanek Stawowa (ok. 200 metrów) oraz liniami: 120, 172, 173, 238, 248, 258, 268, 278, 572 – przystanek Rondo Ofiar Katynia.

Aktualne rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie znajdują się na stronie http://rozklady.mpk.krakow.pl.

Ponadto w odległości 1,5 km od siedziby MCP, przy ul. Armii Krajowej (w rejonie, gdzie krzyżują się linie kolejowe w kierunku lotniska Kraków Airport i Katowic) znajduje się przystanek kolejowy Kraków Bronowice. Z tego przystanku kursują pociągi w kierunku Katowic, Rzeszowa, Krzeszowic, Olkusza, Oświęcimia, Trzebini, Wieliczki, Wodzisławia Śląskiego oraz Krakowa Głównego i lotniska Kraków Airport.

Parking od strony ul. Jasnogórskiej. Dysponujemy bezpłatnymi miejscami parkingowymi dla Gości w bliskiej odległości od wejścia głównego. Parking jest utwardzony betonową kostką brukową. Ponadto dysponujemy czterema miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami. Jedno takie miejsce znajduje się blisko wejścia głównego a kolejne trzy zlokalizowane są równolegle do bocznej ściany budynku, w odległości ok. 30 metrów od wejścia głównego. Miejsca oznakowane są białymi piktogramami przedstawiającymi osobę na wózku inwalidzkim, wymalowanymi na niebieskim tle. Dojazd osoby z niepełnosprawnością do drzwi wejściowych odbywa się ciągiem komunikacyjnym wyznaczonym dla ruchu kołowego i pieszego, na którym umieszczone są również progi zwalniające. Przed wejściem głównym znajduje się podjazd z wypłaszczoną powierzchnią, umożliwiającą swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Wejście główne do siedziby MCP od strony ul. Jasnogórskiej i parkingu. Zajmujemy dwie kondygnacje: drugie piętro budynku, gdzie znajdują się między innymi biuro Dyrekcji, pokoje części referatów i Sekretariat MCP oraz parter w lewym skrzydle budynku, gdzie znajdują się pokoje pozostałych komórek organizacyjnych.

Punkt obsługi Klienta. Klientów obsługują pracownicy Sekretariatu MCP zlokalizowanego na drugim piętrze. W Sekretariacie MCP znajduje się lada do obsługi na wysokości 107 cm z obniżonym do 72 cm miejscem dla osób na wózkach inwalidzkich na długości 75 cm. W miejscu obniżenia blat jest wypuszczony na głębokość ponad 30 cm z przestrzenią na nogi w celu ułatwienia podjazdu wózkiem inwalidzkim. Blat ma zaokrąglone brzegi. Zapewniliśmy też dużą przestrzeń manewrową. Szczegółowe informacje na temat funduszy europejskich oraz zasad pozyskiwania dofinansowania udzielane są w Punkcie Kontaktowym zlokalizowanym na drugim piętrze.

Na drugie piętro prowadzi oznakowane wejście główne. Szklane drzwi wejściowe otwierają się automatycznie, są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W holu, na wprost wejścia głównego, znajdują się trzy windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Na parter prowadzi dobrze oznakowane wejście boczne znajdujące się po lewej stronie od wejścia głównego, dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Dojście i dojazd zapewniono wzdłuż budynku, po chodniku wyłożonym kostką brukową.

Ciągi komunikacyjne. Szerokość korytarzy i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia przestrzeń wolną od przeszkód.

Winda. W budynku znajdują się trzy windy. Szerokość kabin dźwigów wynosi około 110 cm, długość 220 cm. Windy wyposażone są w lustra umieszczone naprzeciwko wejścia do kabiny. Po otwarciu drzwi nie ma różnicy poziomów, co zapewnia wjazd do wnętrza bez przeszkód. Drzwi rozsuwane są na prawą stronę. Po lewej stronie ościeżnicy znajduje się panel sterujący. Panel jest wyposażony w dodatkowe oznakowania dla osób niewidomych (wypukłe cyfry opisane alfabetem Braille’a). Windy wyposażone są w komunikaty głosowe informujące o zamknięciu drzwi i numerze piętra, na którym zatrzymuje się winda.

Toalety. Na parterze toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się po prawej stronie od wind, przy Recepcji. Na drugim piętrze toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się po prawej stronie od wyjścia z wind. Toaleta wyposażona jest w dźwiękowy system wzywania pomocy.

Pies asystujący. Pies przewodnik. Osobom z niepełnosprawnością zapewniamy możliwość przebywania z psem asystującym lub psem przewodnikiem w siedzibie MCP.

Ewakuacja. W przypadku ogłoszenia ewakuacji w budynku uruchamiana jest dźwiękowa sygnalizacja alarmowa. Dodatkowo drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób wizualny — oświetlone tabliczki ewakuacyjne. W MCP ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielanym przez wyznaczonych pracowników. Dodatkowo dysponujemy krzesłem wspierającym ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku znajduje się zewnętrzna i wewnętrzna tablica informacyjna. Dodatkowo na parterze (po lewej stronie od wejścia) oraz na 2 piętrze (na wprost wyjścia z wind i klatki schodowej) znajdują się duże kontrastowe tablice informacyjne dotyczące pomieszczeń MCP. Przy każdym pokoju zawiesiliśmy również tabliczki informacyjne zawierające: numer pomieszczenia, funkcję pomieszczenia lub nazwę komórki organizacyjnej z wykazem pracowników. Na drzwiach umieściliśmy tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a.

Na parterze w holu znajduje się Recepcja budynku, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje na temat rozmieszczenia pomieszczeń. Recepcja udziela również pomocy osobom z niepełnosprawnościami, między innymi może powiadomić pracowników Sekretariatu MCP o Państwa wizycie i poprosić o obsługę na parterze budynku.

Obsługa osób słabosłyszących i głuchych. W MCP dostępna jest usługa tłumacza języka migowego on-line (wideotłumacz). Z wideotłumaczem można się połączyć wchodząc na stronę: Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki. Wystarczy mieć dostęp do Internetu oraz kamerę w komputerze, telefonie lub innym urządzeniu. Usługa jest bezpłatna. Z wideotłumacza można również skorzystać podczas wizyty w naszej siedzibie.

Więcej informacji na temat usługi zamieściliśmy w zakładce Tłumacz języka migowego.

Na stronie umieściliśmy informację o zakresie działalności MCP w Polskim Języku Migowym oraz tekst odczytywalny maszynowo.

W Sekretariacie MCP zainstalowaliśmy pętlę indukcyjną. Pętla jest włączona i gotowa do pracy bez konieczności jej aktywacji i wcześniejszego zgłoszenia chęci wykorzystania. Pętlę indukcyjną zainstalowaliśmy również na dużej sali konferencyjnej (2 piętro) i wykorzystujemy ją podczas różnych wydarzeń organizowanych w MCP. Ponadto dysponujemy przenośną pętlą indukcyjną, którą możemy wykorzystać podczas spotkań, rekrutacji i obsługi Klientów w innych pomieszczeniach, jednak prosimy o wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby.

Obsługa osób głuchoniewidomych. W MCP dostępna jest usługa tłumacza SKOGN (System Komunikacji Osób Głuchoniewidomych). Usługa jest bezpłatna. Prosimy o zgłoszenie potrzeby skorzystania z usług tłumacza co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą.

Obsługa osób niewidomych i słabowidzących. W siedzibie MCP na drzwiach pomieszczeń użytkowych zamieściliśmy tabliczki z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Oznaczenia są umieszczone tuż nad klamką, na wysokości ok. 120 cm od podłogi.

Na stronie znajduje się również informacja o zakresie działalności MCP w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR).