FEM 2021-2027

2024-06-05

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jest Instytucją Pośredniczącą w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w zakresie:

Priorytetu 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości
Priorytetu 2. Fundusze europejskie dla środowiska
Priorytetu 5. Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną
Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Priorytetu 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej

Priorytet 1. Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
APrace B+R z przygotowaniem do wdrożenia
B. Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem

Działanie 1.2 Bony na innowacje dla MŚP
A. Bony na innowacje dla MŚP

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
A. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Działanie 1.5 Regionalny ekosystem innowacji
A. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy*
B. Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją*

Działanie 1.10 Inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw – Instrumenty Finansowe
A. Inwestycje rozwojowe przedsiębiorstw – Instrumenty Finansowe*

Działanie​ 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.
A. Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0.

Działanie 1.12 Wdrażanie innowacji
A. Wdrażanie innowacji

Działanie 1.13  Wsparcie dla firm we wczesnej fazie rozwoju
A. Programy rozwojowe dla startupów
B. Wsparcie nowopowstałych firm przez inkubatory przedsiębiorczości

Działanie 1.14  Internacjonalizacja MŚP
A. Internacjonalizacja MŚP

Działanie 1.15 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki
A. Promocja oferty gospodarczej małopolskich MŚP*
B. Promocja innowacyjności*
C. Wsparcie inwestorów i eksporterów w regionie*

Priorytet 2. Fundusze europejskie dla środowiska

Działanie 2.1 Poprawa efektywności energetycznej – Instrumenty finansowe
A. Głęboka modernizacja energetyczna przedsiębiorstwa*
C. Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych*

Działanie 2.8 Wsparcie rozwoju OZE – Instrumenty finansowe
A. Wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych*
B. Wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych*
C. Projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej*
D. Klastry energii, spółdzielnie, wspólnoty energetyczne*

Działanie 2.22  Wsparcie rozwoju OZE – ZIT, IIT Instrumenty finansowe
A. Wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych*
B. Wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych*
C. Projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej*
D. Klastry energii, spółdzielnie, wspólnoty energetyczne*

Priorytet 5. Fundusze europejskie wspierające infrastrukturę społeczną

Działanie 5.1 Infrastruktura szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne
A. Zwiększenie dostępności szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne

Działanie 5.2 infrastruktura ośrodków wychowania przedszkolnego
A. Wsparcie infrastruktury ośrodków wychowania przedszkolnego

Działanie 5.3 infrastruktura kształcenia zawodowego
A. Wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe
B. Wsparcie infrastruktury uczelni zawodowych (Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych)

Działanie 5.4 Infrastruktura szkoleniowa
A. Wsparcie Infrastruktury typu fablab

Działania 5.5 Infrastruktura edukacji – ZIT
A. Wsparcie infrastruktury ośrodków wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem zwiększenia ich dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.*
B. Wsparcie infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności w branżach kluczowych z punktu widzenia zapotrzebowania regionalnego rynku pracy z uwzględnieniem zwiększenia ich dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi*
C. Wsparcie infrastruktury typu fablab*
D. Zwiększenie dostępności szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne*

Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego

Działanie 6.3 Wsparcie dla reemigrantów
A. Inicjatywa na rzecz aktywizacji zawodowej reemigrantów realizowana poprzez ukierunkowane schematy mobilności transnarodowej EURES*

Działanie 6.7 Wsparcie na rzecz zarządzania różnorodnością u pracodawców
A. Opracowanie oraz wdrożenie kompleksowych narzędzi w celu umożliwienia elastycznego reagowania na zmiany zachodzące na rynku pracy i utrzymanie pracowników*

Działanie 6.9 Wsparcie wychowania przedszkolnego
A. Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej
B. Tworzenie miejsc przedszkolnych
C. Dwujęzyczny maluch
D. Edukacja włączająca w ośrodkach wychowania przedszkolnego

Działanie 6.10 Wsparcie kształcenia ogólnego
A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne
B. Podniesienie jakości kształcenia ogólnego

Działanie 6.11 Wsparcie kształcenia zawodowego
A. Rozwój kształcenia zawodowego w branżach kluczowych z punktu widzenia zapotrzebowania regionalnego rynku pracy
B. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
C.  Projekt niekonkurencyjny*

Działanie ​6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego
A. Projekt niekonkurencyjny*
B. Transformacja cyfrowa szkół – komponent konkursowy
C. Projekt niekonkurencyjny*

Działanie 6.13 Lokalne inicjatywy edukacyjne
A. Lokalne inicjatyw edukacyjnych w obszarze kształcenia dzieci i młodzieży
B. Tworzenie i rozwój Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE)

Działanie 6.14 Kształcenie osób dorosłych w systemie popytowym*

Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych
A. Wsparcie bezpośrednie podmiotów ekonomii społecznej

Działanie 6.19 Kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich
A. Wsparcie obywateli państw trzecich
B. Wsparcie obywateli państw trzecich realizowane przez WUP*

Działanie 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie
A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających piecze zastępczą,
B. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
C. Usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek oraz/lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych
D. Usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i innych rodzajów mieszkań z usługami,
E. Usługi w zakresie interwencji kryzysowej

Działanie 6.23 Włączenie społeczne – projekty województwa małopolskiego*

Działanie 6.24 Programy zdrowotne

Działanie 6.25 Wsparcie usług zdrowotnych
A. Usługi w zakresie psychiatrii środowiskowej skierowanej do osób dorosłych, w tym wykorzystanie modelu CZP
B. Usługi domowej opieki długoterminowej zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w tym wykorzystanie modelu DDOM

Działanie 6.26 Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej
A. Działania mające na celu integrację osób w szczególnej sytuacji życiowej realizowane przez gminy i powiaty

Działanie 6.28 Nauka i innowacja w małopolskich szkołach
A.  Tworzenie oferty edukacyjnej dla szkół i placówek oświatowych przez małopolskie instytucje popularyzujące naukę i innowacje (np. typu fablab, Cogiteon)

Działanie 6.29 Wsparcie wychowania przedszkolnego – ZIT, IIT
A. Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej*
B. Tworzenie miejsc przedszkolnych*
C. Projekt niekonkurencyjny*
D. Edukacja włączająca w ośrodkach wychowania przedszkolnego*

Działanie 6.30 Wsparcie kształcenia ogólnego – ZIT
A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne*
B. Podniesienie jakości kształcenia ogólnego*

Działanie 6.31 Wsparcie kształcenia zawodowego -ZIT
A. Rozwój kształcenia zawodowego w branżach kluczowych z punktu widzenia zapotrzebowania regionalnego rynku pracy*
B. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe*

Działanie 6.33 Wsparcie usług społecznych w regionie – ZIT
A. Usługi w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz/lub kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających piecze zastępczą,*
B. Tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,*
C. Usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek oraz/lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych*
D. Usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i innych rodzajów mieszkań z usługami,*
E. Usługi w zakresie interwencji kryzysowej*

Działanie 6.34 Wsparcie usług zdrowotnych – ZIT
A. Usługi w zakresie psychiatrii środowiskowej skierowanej do osób dorosłych, w tym wykorzystanie modelu CZP,*
B. Usługi domowej opieki długoterminowej zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w tym wykorzystanie modelu DDOM*

Działanie 6.35 Transformacja cyfrowa szkół
A. Transformacja cyfrowa szkół*

Działanie 6.36 Wsparcie wychowania przedszkolnego – IIT OPK
A. Podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej*
B. Edukacja włączająca w ośrodkach wychowania przedszkolnego*

Działanie 6.37 Wsparcie kształcenia ogólnego – IIT OPK
A. Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne*
B. Podniesienie jakości kształcenia ogólnego*

Priorytet 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej

Działanie 8.2 Edukacja dla transformacji
A. Tworzenie przestrzeni typu fablab
B. Sprawiedliwa transformacja w szkołach i placówek oświatowych oraz w uczelniach zawodowych (typu PWSZ)

Działanie 8.3 Społeczeństwo dla transformacji
A. Kształtowanie świadomości mieszkańców
B. Podnoszenie potencjału oraz kompetencji administracji lokalnej oraz partnerów społeczno-gospodarczych

Działanie 8.4 Inicjatywy lokalne na rzecz transformacji
A. Lokalne budżety obywatelskie,
B. Lokalne inicjatywy społeczne

Działanie 8.5 Wsparcie procesu sprawiedliwej transformacji
A. Monitorowanie procesu sprawiedliwej transformacji*
B. Sieciowanie i nawiązywanie współpracy interesariuszy procesu transformacji*

Działanie 8.6 Opieka nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
A. Opieka nad osobami starszymi oraz osobami chorymi i z niepełnosprawnościami,
B. Wsparcie opiekunów
C. Dostosowanie infrastruktury do zakresu świadczonych usług

Działanie 8.7 Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację
A. Inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R, w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych) prowadzące do zmiany profilu działalności przedsiębiorstw lub do tworzenia nowych miejsc pracy.
B. Programy akceleracyjne
C. Programy rozwojowe dla start-upów

Działanie 8.8 Pozyskiwanie inwestycji tworzących miejsca pracy
A. Wsparcie działań na rzecz pozyskiwania inwestycji tworzących miejsca pracy

Działanie 8.9 Rozwój klastrów
A. Wsparcie tworzenia i rozwoju nowych klastrów
B. Wsparcie istniejących klastrów
C. Wsparcie inicjatyw w zakresie symbiozy gospodarczej i współdzielenia zasobów przedsiębiorstw
D. Budowa lokalnego ekosystemu (umiejętności, rozwój technologii, sieciowanie) na rzecz renowacji i dekarbonizacji budynków oraz upowszechniania zasad NEB,

* projekty realizowane w trybie niekonkurencyjnym