Zgłoszenie niezgodności z KPP/KPON

2024-06-24

Beneficjenci oraz wszystkie instytucje zarządzające i wdrażające program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM) zobowiązane są do przestrzegania horyzontalnych zasad równościowych:

  • zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
  • zasady równości kobiet i mężczyzn.

Dodatkowo, na każdym etapie realizacji, projekty dofinansowane w ramach FEM muszą być zgodne z:

  • Kartą Praw Podstawowych (KPP), która potwierdza katalog praw człowieka wywodzący się z tradycji konstytucyjnych i umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka.
  • Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych (KPON), która ma przyczynić się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie im rzeczywistego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, na równi z innymi osobami.

Szczegółowy opis procedury zgłoszenia podejrzenia niezgodności z KPP/KPON dostępny jest na stronie programu FEM.