RPO WM 2014-2020

2023-11-15

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości wdraża fundusze europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie:
Osi 1 – Gospodarka wiedzy,
Osi 3 – Przedsiębiorcza Małopolska,
Osi 4 – Regionalna polityka energetyczna,
Osi 9 – Region spójny społecznie,
Osi 10 – Wiedza i kompetencje,
Osi 11 – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej,

Osi 14 – REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce,
Osi 15 – REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom  migracyjnym.

W zakresie Osi 1, 3 oraz 4 bezpośrednio lub pośrednio wspierany jest sektor przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Osie 9 i 10 wspierają włączenie społeczne oraz rozwój edukacji i są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W Osi 14 i 15 przewidziano wsparcie mające na celu sprostanie wyzwaniom migracyjnym w związku z przybyciem do Polski osób uciekających z terenu Ukrainy z uwagi na atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Natomiast w ramach 4, 11 oraz 14 Osi utworzone zostały instrumenty finansowe wspierające głęboką modernizację energetyczną budynków wielorodzinnych mieszkaniowych, rewitalizację miast i odnowę obszarów wiejskich oraz inwestycji MŚP pozwalających na dostosowanie prowadzonej działalności gospodarczej do warunków kryzysowych.

Oś 1 GOSPODARKA WIEDZY

Działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
Pomoc w ramach Poddziałania skierowana jest do mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstwa, ale także dużych firm (o ile spełniają określone warunki). Zakres projektów w ramach typu A dotyczy przedsięwzięć ukierunkowanych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem  pierwszej produkcji i przygotowaniem wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Ponadto w ramach typu projektów B możliwa jest realizacja przez MŚP fazy badawczo-rozwojowej oraz fazy wdrożeniowej, stanowiącej komponent uzupełniający projektu.

Podziałanie 1.2.2  Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw
Poddziałanie ma na celu tworzenie warunków infrastrukturalnych w przedsiębiorstwach dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej w szczególności na wytworzenie i wprowadzenie do działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług. Zakres wsparcia obejmuje m.in. inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, służące uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, bądź też tworzeniu lub rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Warunkiem wsparcia i podstawą oceny jest przedstawienie planu dotyczącego prac badawczo-rozwojowych.

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje
Przedmiot interwencji przeznaczony jest dla MŚP chcących w szczególności zakupić: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, usługi w zakresie wzornictwa, usługi  w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych, usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji, usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. Beneficjent sam wybiera wykonawcę spośród: jednostek naukowych, przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, niezależnych jednostek, stanowiących akredytowane laboratoria lub notyfikowane laboratoria, centrów transferu technologii, spółek celowych instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji, kancelarii patentowych.Od 2021 roku realizowany będzie również typ C projektu dotyczący przedsięwzięć zapewniających realizację pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania tj. obejmujących zarówno komponent badawczo-rozwojowy, jak i wdrożeniowy.

Działanie 1.3 Małopolskie centra innowacji
Środki zaplanowane na Działanie skierowane są do instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji oraz jednostek samorządu terytorialnego na uzupełnienie potencjału infrastrukturalnego instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji, w szczególności infrastruktury badawczo-rozwojowej, niezbędnej do rozszerzenia oferty usług badawczo-rozwojowych i/lub usług proinnowacyjnych, świadczonych na rzecz przedsiębiorstw technologicznych. Województwo Małopolskie realizuje również regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy, który pozwoli na inkubowanie działalności B+R wśród przedsiębiorstw, w szczególności podmiotów z sektora MŚP.

Oś 3 PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA

Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB
Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia z zakresu promocji przedsiębiorczości i kreowania postaw przedsiębiorczych, m.in. poprzez wzmocnienie systemu wspierającego proces rozwoju nowych firm (MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 36 m-cy), w tym działających w oparciu o nowe technologie. Przewiduje się m.in. realizację regionalnego programu wspierania przedsiębiorczości, który będzie służył wzmocnieniu systemu wspierającego proces inicjowania, tworzenia i rozwoju nowych firm. W tym zakresie dopuszcza się przedsięwzięcia z zakresu wsparcia rozwoju nowych firm poprzez świadczenie specjalistycznych usług przez inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki przedsiębiorczości akademickiej.
Będą również realizowane działania ukierunkowane na zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb ostatecznych odbiorców (MŚP) usług doradczych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. Projekty mogą obejmować nowe lub znacząco ulepszone specjalistyczne usługi, stanowiące odpowiedź na potrzeby zgłaszane w tym zakresie przez sektor MŚP.

Działanie 3.3 UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI
Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, instytucje otoczenia biznesu oraz organizacje pozarządowe dzięki temu Poddziałaniu mogą podejmować inicjatywy z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym), poprzez: promocję oferty gospodarczej regionu, wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, promocję innowacyjności, wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie.

Podziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski w zakresie opracowania i wdrażania nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia poprzez: przygotowanie i wdrażanie  strategii / planu działalności międzynarodowej, udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny, dostosowanie produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego.

Działanie 3.4 ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP
W ramach Działania realizowane są przedsięwzięcia zarówno z zakresu wsparcia dotacyjnego, jak i tworzenia systemu instrumentów finansowych wspierających przedsięwzięcia inwestycyjne małopolskich MŚP. Wsparcie dotacyjne dla przedsięwzięć inwestycyjnych planuje się skoncentrować w obszarze wdrożeń prac B+R oraz na wsparciu produkcji urządzeń służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Poddziałanie 3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju
Wsparciem objęte zostają przedsięwzięcia z zakresu tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych dla MŚP we wczesnej fazie rozwoju – działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce, tj. instrumenty pożyczkowe. Środki będą przeznaczone na wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju.

Poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 m-cy
W ramach Poddziałania wsparciem objęte są przedsięwzięcia z zakresu tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych dla MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce, tj. instrumenty pożyczkowe.  Środki przeznaczone są na wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych ukierunkowanych na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększających skalę działalności, prowadzących do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu.

Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju
Dofinansowanie pozwoli na realizację  przedsięwzięć MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R, patentów lub wzorów użytkowych do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług.

Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP
Wsparcie w tym zakresie przewiduje realizację projektów MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R, patentów lub wzorów użytkowych do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług. Wsparcie w ramach tego typu projektów ukierunkowane jest również na rozwój MŚP wytwarzających urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji.

Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo
Poddziałanie wdrażane jest w formule projektu grantowego, w którym beneficjent (Grantodawca) udziela granty na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez Grantobiorców. Grantodawca będzie udzielał grantów (bonów na doradztwo) Grantobiorcom, którymi są MŚP. Granty zostaną przeznaczone na: specjalistyczne usługi doradcze o charakterze prorozwojowym (analizy i ekspertyzy prawne – w tym również usługi prawne, ekonomiczne, marketingowe,  techniczne), zgodnie ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa (Grantobiorcy).

Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne

Poddziałanie wdrażane jest w formule projektu grantowego, w którym wsparcie w ramach bonu rekompensacyjnego zostanie przeznaczone na zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i wsparcie MŚP borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały lub uległy pogorszeniu wskutek epidemii COVID-19. Wsparcie w formie grantów przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MŚP posiadających siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych grantobiorcy.

Oś 4 REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA

Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA
W wyniku realizacji Działania nastąpi podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez zmiany w procesach technologiczno-produkcyjnych, kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów, będących zapleczem działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe) oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Działanie 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM
Poddziałanie 4.3.4 Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – instrument finansowy
Utworzony został instrument finansowy, który ukierunkowany jest na wsparcie inwestycji spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.

OŚ 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE

Działanie 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR
Podziałanie pozwoli na realizację kompleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie. W programach tych możliwe jest wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób, i rodzin objętych wsparciem.

Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe
W poddziałaniu przewiduje się realizację kompleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przez podmioty posiadające doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz włączenia społecznego (z wyjątkiem OPS i PCPR). W programach tych możliwe jest wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem.

Działanie 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

Dofinansowaniem objęte są inicjatywy zwiększające dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, a także działania prewencyjno-profilaktyczne (skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodzin zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych). W zakresie usług społecznych i zdrowotnych realizowane są następujące działania:

 1. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, w tym kobiet w ciąży spodziewających się narodzin dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.
 2. Wdrożenie trzech regionalnych programów zdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością.
 3. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
 4. Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.
 5. Rozwój środowiskowych form opieki długoterminowej, we wskazanym wykazie dziedzin priorytetowych (tj. onkologii, psychiatrii, geriatrii, a także w zakresie dotyczącym chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego, opieki nad matką i dzieckiem oraz neurologii), w formach innych niż szpitalne.
 6. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania mają koncentrować się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej, jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu i podległej mu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i innym podmiotom, w których zostaną zidentyfikowane takie potrzeby.
 7. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w placówkach całodobowego pobytu z terenu województwa małopolskiego, przeznaczonych dla dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami zdrowia psychicznego, osób w kryzysie bezdomności oraz ofiar przemocy. W ramach projektu realizowane będą działania mające na celu ochronę zdrowia i zachowanie życia zarówno personelu wymienionych placówek jak i osób w nich przebywających.

Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT
Poddziałanie przewiduje realizację inicjatyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, a także działań mających na celu zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych kryzysem.
Zakres wsparcia:

 1. Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, poprzez uruchomienie centrów wsparcia opiekunów.
 2. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oferujących oddziaływania terapeutyczne i inne zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności uczestników i niedopuszczanie do pogłębiania się dysfunkcji, a także edukację osób niesamodzielnych i ich opiekunów nieformalnych.
 3. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej, oferujących wsparcie osobom i rodzinom dotkniętym problemami i sytuacjami kryzysowymi.

Projekty w ramach Poddziałania skierowane są dla obszaru objętego strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – miejski obszar funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska.

Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR
Realizacja projektów analogicznych jak w przypadku Poddziałania 9.2.2, jednak skierowanych do obszaru objętego Subregionalnym Programem Rozwoju – obszar Województwa Małopolskiego z pominięciem Metropolii Krakowskiej.

Działanie 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ
W ramach Działania przewidziano przede wszystkim realizację, przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES), przedsięwzięć wspierających rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej. Ponadto, w ramach Działania realizowany jest pozakonkursowy projekt w zakresie koordynacji rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Oś 10 WIEDZA I KOMPETENCJE

Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT
Dofinansowanie przeznaczone na rzecz zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego. Tworzenie miejsc przedszkolnych możliwe jest zarówno w istniejących, jak i w nowopowstałych ośrodkach wychowania przedszkolnego. Wsparcie dotyczy m.in. adaptacji / dostosowania pomieszczeń, wyposażenia / doposażenia w niezbędny sprzęt, zabawki, pomoce edukacyjnie, itp., a także obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem miejsc przedszkolnych, czy organizacją zajęć dodatkowych. Realizowane projekty zakładają wyrównywanie szans dzieci ze szczególnymi potrzebami (w tym dzieci z niepełnosprawnościami), tak, aby możliwy był pełniejszy ich udział w edukacji przedszkolnej. Projekty w ramach poddziałania skierowane będą dla obszaru objętego strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – miejski obszar funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska.

Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR
Wsparcie przewiduje realizację projektów analogicznych jak w przypadku Poddziałania 10.1.1, jednak skierowanych do obszaru objętego Subregionalnym Programem Rozwoju – obszar Województwa Małopolskiego z pominięciem Metropolii Krakowskiej.

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Wsparcie obejmie projekty w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – kompetencji, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, tj.:umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski i ich rodzin), TIK, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreawatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Poddziałanie 10.1.4  Małopolska chmura edukacyjna
Dofinansowanie uzyskują zadania służące wykreowaniu innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, bazującego na modelu chmury oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Część interwencji, która realizowana będzie w ramach projektu koordynacyjnego przez Samorząd Województwa w partnerstwie z uczelniami, dotyczy inicjowania oraz koordynowania współpracy uczelni z terenu województwa ze szkołami ponadgimnazjalnymi i ponadpodstawowymi w zakresie realizacji wsparcia w modelu chmury oraz programowych i metodycznych aspektów całego przedsięwzięcia. W projekcie koordynacyjnym przeprowadzone zostaną także szkolenia nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotów ogólnych.
W ramach części konkursowej realizowane są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych według scenariuszy wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego.

Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych
Pomoc dotyczy wspierania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz rozwijania zainteresowań i pobudzania aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
Zakres interwencji obejmuje realizację regionalnego programu stypendialnego adresowanego do uczniów zdolnych realizowanego w trybie pozakonkursowym. Ponadto w ramach Poddziałania realizowane jest wsparcie dzieci w rozwijaniu uzdolnień z zakresu kompetencji kluczowych, m.in. w formule zajęć pozaszkolnych / pozalekcyjnych. Działania w tym zakresie będą koordynowane przez samorząd województwa, co pozwoli na lepsze wykorzystanie narzędzi służących diagnozowaniu uzdolnień, dotarcie z działaniami do dużej liczby uczniów oraz szkół, a także ułatwi wsparcie nauczycieli / szkół w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Przewidziane są także projekty konkursowe, których zakres wynika bezpośrednio z działań podejmowanych w ramach projektu pozakonkursowego.

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne

Wsparcie stanowi odpowiedź na sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 i zmieniające się potrzeby szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne. W ramach grantu możliwy będzie zakup niezbędnego, mobilnego sprzętu komputerowego (przede wszystkim laptopów), na potrzeby prowadzenia przez szkoły i placówki nauczania na odległość.

Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się udzielenie 22 grantów (1 grant na powiat) dla organów prowadzących szkoły o niskim stopniu cyfryzacji na zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego w celu ich transformacji cyfrowej oraz wprowadzenia nauczania metodą STEAM.

Działanie 10.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT
Pomoc skierowana jest na tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.
Projekty w ramach Poddziałania skierowane są dla obszaru objętego strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – miejski obszar funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska.

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR
Dofinansowanie uzyskują projekty jak w przypadku Poddziałania 10.2.1, jednak skierowane do obszaru objętego Subregionalnym Programem Rozwoju – obszar Województwa Małopolskiego z pominięciem Metropolii Krakowskiej.

Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów

Wsparcie przeznaczone jest na:

 1. Koordynację rozwoju kształcenia zawodowego w regionie w szczególności w zakresie działania Centrów Kompetencji Zawodowych.
 2. Działania z zakresu promocji szkolnictwa zawodowego oraz rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, w tym organizację festiwalu zawodów.
 3. Realizację komponentu małopolskiej chmury edukacyjnej (komplementarnego wobec przedsięwzięcia realizowanego w ramach poddziałań 2.1.3 i 10.1.4) w zakresie przedmiotów zawodowych.
 4. Wsparcie/tworzenie Centrów Kompetencji Zawodowych na bazie szkół dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie.
 5. Zakup komputerów i laptopów, a także dostępu do Internetu oraz niezbędnego oprogramowania, które będą mogły być użyczane uczniom i nauczycielom w celu umożliwienia nauki zdalnej w okresie zamknięcia placówek oświatowych z powodu pandemii spowodowanej koronawirusem.

Poddziałanie 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych
Poddziałanie wdrażane z wykorzystaniem mechanizmów podmiotowych i w powiązaniu z interwencją w ramach Działania 10.3. W modelu podmiotowego finansowania kształcenia, wsparcie dystrybuowane jest przez operatora / operatorów wybieranych w procedurze konkursowej.
Operator / operatorzy powinni zapewnić osobom zainteresowanym dostęp do jak najszerszego katalogu kursów oferowanych przez zróżnicowane typy podmiotów.

Działanie 10.3 ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH
Podejmowane działania służą wsparciu osób w zakresie podnoszenia kwalifikacji przekrojowych, tj. umiejętności językowych, matematycznych czy zdolności i motywacji do uczenia się, poprzedzone jednak zindywidualizowaną diagnozą i bilansem potrzeb i zasobów w zakresie kształcenia oraz sytuacji zawodowej.
Jednocześnie w ramach Poddziałania 10.2.4 realizowane jest komplementarne wsparcie w zakresie kompetencji zawodowych rozwijanych w formach pozaszkolnych.

Oś 11 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ

Działanie 11.3 FUNDUSZ REWITALIZACJI I ODNOWY MAŁOPOLSKI
W ramach Działania powołany został fundusz, który przy pomocy instrumentów finansowych wspiera projekty z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich.

Oś 14 REACT-EU DLA ZDROWIA I GOSPODARKI W MAŁOPOLSCE

Działanie 14.2 REACT-EU DLA GOSPODARKI – INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP
W ramach Działania utworzony został fundusz, który przy pomocy zwrotnych instrumentów finansowych będzie wspierał sektor MŚP. Finansowane będą inwestycje pozwalające na dostosowanie prowadzonej działalności gospodarczej do warunków kryzysowych. Przedsiębiorcy będą realizować projekty, które umożliwią im dostosowanie oferty lub sposobu funkcjonowania do warunków w stanie pandemii, wzmocnienia ich konkurencyjności i odporności na tego typu kryzysy.

Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej
Wsparcie stanowi odpowiedź na wyzwania migracyjne, które pojawiły się w związku z przybyciem do Polski obywateli Ukrainy. Pomoc finansowa skierowana jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych na wzmocnienie zdolności tych podmiotów do świadczenia niezbędnych usług publicznych i na realizacje przedsięwziąć z zakresu infrastruktury społecznej. Wsparcie finansowe w formie grantów będzie mogło być wykorzystane na realizację przedsięwzięć z zakresu infrastruktury społecznej, w szczególności na:

 1. przebudowę, rozbudowę i modernizację budynków lub pomieszczeń przeznaczonych do zakwaterowania,
 2. rozbudowę istniejącej infrastruktury społecznej (mieszkania, ośrodki wsparcia dziennego, świetlic, infrastruktury przedszkolnej, żłobkowej),
 3. wyposażenie, doposażenie budynków/pomieszczeń.

Oś 15 REACT-EU (EFS) DLA SPROSTANIA WYZWANIOM MIGRACYJNYM

Działanie 15.1 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO oraz JST

Wsparcie skierowane jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, które świadczą różnorodną pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Środki finansowe w ramach działania przeznaczone są na realizację zadań i usług w ramach integracji społecznej, rynku pracy, edukacji i zdrowia, w tym m.in.:

 1. organizację i koordynację wolontariatu,
 2. szkolenia dla personelu, pracowników, wolontariuszy,
 3. zatrudnianie dodatkowego personelu,
 4. aktywizację społeczną, adaptację i integrację poprzez kulturę, sztukę, turystykę, edukację oraz edukację antydyskryminacyjną, kulturę fizyczną i sport,
 5. usługi społeczne, w tym opiekuńcze, asystenckie, mieszkania chronione i wspomagane, wsparcie rodziny, wsparcie dzienne,
 6. wsparcie pieczy zastępczej, w tym placówek i rodzin zastępczych,
 7. opiekę wytchnieniową dla opiekunów,
 8. wsparcie osób z niepełnosprawnościami,
 9. nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 i dla dzieci w przedszkolach,
 10. naukę języka polskiego,
 11. wsparcie psychologiczne dla dzieci i dorosłych,
 12. poradnictwo prawne i obywatelskie,
 13. pomocy w znalezieniu zatrudnienia,
 14. wsparcie w tłumaczeniach i interpretacjach,
 15. przejazdy oraz transport dla osób z niepełnosprawnością,
 16. kompetencje społeczne, budowanie społeczności, w tym integrację dwukierunkową,
 17. wyżywienie i podstawowe wsparcie socjalno-bytowe,
 18. wyposażenia, doposażenia budynków/pomieszczeń.

Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny

Uruchomione wsparcie stanowi odpowiedź na sytuacje spowodowaną agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wyzwaniami przed jakimi stanęły szkoły organizujące nauczanie obywateli Ukrainy. Wsparcie skierowane jest do organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe kształcenia ogólnego i zawodowego oraz placówki oświatowe w Małopolsce w organizacji nauki i wsparcia migrantów, w tym:

 1. zakup wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych, sprzętu IT, pomocy dydaktycznych niezbędnych do podjęcia przez uczniów z Ukrainy nauki w małopolskich szkołach i klasach,
 2. wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z Ukrainy podejmujących nauczanie w małopolskich szkołach,
 3. dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz zajęcia o charakterze wyrównawczo-przedmiotowym prowadzone w języku polskim,
 4. działania o charakterze integracyjnym,
 5. działania w zakresie doskonalenia i doradztwa dla kadry placówek jeżeli nie została objęta takimi działaniami ze środków MEiN lub innych.

Przejdź do serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.