Działanie 6.23 Włączenie społeczne – projekty województwa małopolskiego, typ projektu C.