Nabór do Działania 6.21 Wsparcie usług społecznych w regionie, typ C Usługi zgodne z zasadą deinstytucjonalizacji, w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek lub usługi w zakresie wsparcia opiekunów nieformalnych, typ D. Usługi w zakresie rozwoju mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego, typ E. Usługi w zakresie interwencji kryzysowej

2024-04-10